مفهوم ، محتواو وظیفه ی مطالعات آمایش شهری

مفهوم ، محتوا و وظیفه ی مطالعات آمایش شهری
 
در دانشگاه من Main فرانسه محتوایکلٌی رشته ی تحصیلی « آمایش سرزمین و شهرسازی » را اینگونه تعریف کرده اند :

تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی در توسعه محلٌی به منظور بهترین توزیع ساخته های شهری و تاسیسات و تجهیزات عمومیدر خدمت ساکنین . 
/ 0 نظر / 51 بازدید