آمایش وجغرافیا

تغییر شکل ارادی یک فضا ، یا به اصطلاح یک نقطه ، مکان ، محل  ، ناحیه ، منطقه جغرافیائی در جهت منافع و مقتضیات مردمی است که در آنجا زندگی می کنند .

نیز نگاه کنید به سایت جغرافیا و آمایش از این پژوهشگر

نیز نگاه کنید به : آمایش در مدیریت
/ 0 نظر / 5 بازدید