موضوعات یا امور اساسی آمایش شهری (2)

د
درختکاری دوطرف معابر  Arbre d'alignement
دسترسی به محل های عمومی در فرانسه  Accessibilité de la voirie et des espaces publics en France
ر
راهنما و روزنامه شهر  Villa (voie)
ز
زباله دانی های بزرگ در معابر  Bac à sel
زیبا سازی شهر Fonte d'art
س
سرعت گیرها در معابر عمومی  Ralentisseur
ش
شانه گاه خیابان
شهرک اداری - سیاسی  Cité administrative
شهرک دانشگاهی - فرهنگی  Montaudran Aerospace
ص
صندوق های پستی -الکترونیکی  Horodateur
ک
کمیسیون...( خاص فرانسه)  Commission communale d'accessibilité (France)
کمیسیون تامین و رفاه ( خاص فرانسه ) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (France)
کناره بندی معابر عمومی
کوسن برلنی  Coussin berlinois
گ
گردشگاهها  Promenade (lieu ou voie)
گلدانهای تزئین شهری  Jardinière
گذرگاه خاص  Trottoir traversant
م
مجاری ، زیرگذرها ی آبی  Dalot (génie civil)
محل اتراق حیوانات Anneau d’attache
محل اتوبوسهای ذخیره شهری Dépôt d'autobus
مراکز مخابراتی موبایل - ویندوز  P (suite)
معابر خاص عبور اتوموبیل از کناره معابر عمومی
منطقه شهری  Zone 30
منطقه مسکونی Zone résidentielle
/ 0 نظر / 36 بازدید