مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری

مناطق شهری هدف آمایش
تفکٌر و مرام حاکم بر مدیریت و آمایش شهری ، به ویژه در یک نظام اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران ، بر تعادل شهری ، و استقرار عدالت اجتماعی بین مردمان مناطق متفاوت شهر است که طبیعتا" آن را به سوی تحرٌک بیشتر مناطق محروم شهری ، به منظور اگرچه نه زایل ساختنِ کل تفاوتهای مناطق ، بلکه کاهش حتی الامکان شکاف توسعه بین آنان و مناطق شهری توسعه یافته تر یا به اصطلاح برخوردار ، سوق می دهد .
به این منظور ابتدا به مطالعات شهری در قلمرو جغرافیای شهری - جامعه شناسی شهری - و... می پردازند تا به شناخت « وضع موجود شهر » ، هر منطقه از آن ، و مسائل اساسی آن مناطق نائل آیند .
آنگاه قاعدتا" مناطق شهری را از نظر « میزان توسعه یافتگی »  می توان به چند منطقه ( مثلا" : نوسعه یافته - نسبتا" توسعه یافته - متوسط الحال - در حال توسعه - کمتر توسعه یافته - عقب مانده - فقیر ... ) تقسیم کرد که چنین امری به مطلوب ترین وجه خود در کشور مهد آمایش سرزمین ، یعنی فرانسه ، صورت گرفته است؛ و مناطق محروم شهری را مجموعا"  بنام مناطق شهری حسٌاس ( آسیب پذیر ) نامیده اند .
منطقه شهری حسٌاس
منطقه شهری حسٌاس ، ناحیه ای کمتر شهری شده ، یا در واقع در پائین ترین حدٌ برخورداری از امکانات و تجهیزات شهری است که توسط حکومت فرانسه به عنوان هدف نخستین ، یا اولویت اوٌل سیاست های شهری آن کشور بین سالهای 1996 و 2014 شناخته شده است ؛ و می توان گفت :
نخستین هدف آمایش شهری ، رسیدگی به مناطق شهری حسٌاس بوده است .
( که این تجربه می تواند در سایر کشورها نیز به کار گرفته شود )
با مطالعات گسترده در فرانسه ، تعداد مناطق حسٌاس در شهرهای آن کشور طی آن مدٌتِ18 ساله به 751 منطقه می رسیده است ؛ و مجموعا" حدود 7 درصد از جمعیت فرانسه، برابر با حدود چهار و نیم میلیون نفر ، در این مناطق زندگی می کرده اند  ؛ پس :
گروه هدفِ نخستِ آمایش شهری : جمعیت ساکن در مناطق شهری حسٌاس
/ 0 نظر / 65 بازدید