تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری

تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری
 
 
 
حقیقت این است که شهر سازی ، بر خلاف آنچه که در ایران معرفی کرده اند ، به معنی معماری و در واقع مهندسی ساخت شهر نیست . بلکه در واقع همان برنامه ریزی شهری ، مبتنی بر آمایش شهری است که برنامه های کلانِ آن توسط آمایشگران تهیه می شود؛ و توسط معماران به اجرا نهاده می شود .
حتی اگر چون در ایرانِ رژیم سابق که رشته ی تحصیلی شهر سازی به عنوان رشته مهندسی ! ، و در عین حال از هنرهای زیبا ! شناخته شده است آن را ابزرار ساخت شهر ، مثلا" شهرهای جدید ، بدانیم بازهم مکانیابی ساخت شهر بر اساس جغرافیای شهری ، تعیین مکان هر فعالیت اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی در آن شهر ، به ویژه باتوجه به فواصل و دسترسی ها ، مبتنی بر آمایش شهری خواهد بود .
و این ، همه ، در صورتی است که شهری از ابتدا بنا شود . امٌا اگر موضوع بر ساخت یا در واقع ترمیم و توسعه ی منطقی و عادلانه ی شهر باشد تقریبا" همه امور بر عهده آمایشگران شهری است که با تهیه برنامه شهری ، معماران ، مهندسان عمران ، و سایر متخصصان را به خدمت می گیرند .
در آمایش های شهری سه منطقه خاص مورد توجه بیشتر قرار می گیرند :
-  مناطق شهری حسٌاس .
-  مناطق آسیب پذیر شهری
-  مناطقی که رونق خود را از دست داده اند .
( این موضوع در پست بعدی ادامه می یابد ) .
/ 0 نظر / 65 بازدید