دست افزارهایِ کارِ آمایش شهری و منطقه ای

( ویرایش نخست )
نگاهی به مقولات یا بخش های متفاوت و در عیت حال مکمل آمایش شهری تداخل موضوعی ظاهری آن با شهر سازی ، وبنابر این لزوم آشنائی با تخصصهائی به اصطلاح فنی - مهندسی را نشان می دهد که درتداول متخصصان آمایش آنها را « دست افزارهای آمایش شهری » معرفی می کنند ؛ و به این ترتیب ابزاری از مطالعه و تصمیم سازی تا سیاستگزاری و برنامه ریزی و برنامه گزاری آمایش سرزمین ضرورت می یابد؛ که طبیعتا" بیشتر در حوزه تخصص و فعالیت آمایشگران ، یعنی مجریان آمایش ( مهندسان شهرسازی ، مهندسان عمران ، و ...) قرارمیگیرد ؛ اما برای آمایشدانان نیز تا حدودی اجتناب ناپذیر می نماید :
- نمودارهای درختی
- نمودارهای آماری و گرافیکی
- خلاصه - نتیجه ی هربخش
- تحقیقات داخل کار
- ارائه یک شما یا تصویری کلٌی از نتایج بدست آمده
- القائات
- انتظام مطالب به بخش های بعدی
/ 0 نظر / 9 بازدید