تاریخچه آمایش شهری در فرانسه

 

 تاریخچه آمایش شهری در فرانسه

پروؤه های بزرگ آمایش شهری ، خواه آنها که ناشی از نوسازی شهری بوده اند ؛ مثل :

- محلٌه های آسیب پذیر

- محوطه های صنعتی متروکه

- نوسازی محوطه های میراث فرهنگی در مراکز شهرها

 ....

و خواه در ابداع و ساختن مجتمع هائی جدید ؛ مثل :

-      محله های خاص

-      محله هائی عمومی جدید

-      شهرهای جدید

تاریخ آمایش شهری در دهه های اخیر را شکل داده اند .

فصول اصلی آمایش سرزمین ، به ویژه آمایش شهری ، را همین شش فصل تشکیل می دهند .

تشکیل تاریخ آمایش شهری ناشی از دو خاستگاه است :

نخست : لزوم و ضرورتِ ابداع روشهای آمایش سرزمین و از آنجمله روشهای آمایش شهری که از ابتدا وجود نداشته است : چگونه میتوان سرزمینی را بدون شناخت دقیق گذشته ی آن ( تاریخ جغرافیائی ) آمایش کرد ؟.

دوٌم : تبعیت از یک سری دستورات اجتماعی : چگونه می توان تضادهای اجتناب ناپذیر در یک پروژه آمایش سرزمین را مدیریت کرد ؟ .

 

توجٌه :

منبعِ اصلی این یادداشتها مقاله ای اینترنتی از یکی از بزرگترین دانشگاههای پاریس ، دانشگاه سوربن ، است که در انتها دقیقا" معرفی خواهد شد .

ترجمه ، بنا به مقتضیات این سایت ، به صورتی کاملا" آزاد است .

نویسنده تا آنجا که بتواند این سلسله یادداشتها را ادامه خواهد داد ...

 

/ 0 نظر / 107 بازدید