تعریف آمایش شهری

تعریف آمایش شهری

آمایش شهری عملیاتی است برای همآهنگ کردن شهر و محلٌه های آن . بنابر این موضوع پروژه ای است که تمام وظایف شهر را در بر می گیرد : فعالیت های کنونی در شهر ، فضای جغرافیائی هریک ، معماری ، حفظ و ارتقاء محیط زیست ، امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ؛ و نهایتا" توسعه ی شهر و توابع آن . مجموعه آمایش هر شهر شامل عملی کردنِ چند یا چندین پروژه آمایشی به روی سرزمین آن است .

آمایش شهری ، تعریف آمایش شهری ، همآهنگ کردن شهر ، همآهنگ کردن محلٌه ها ، وظایف شهر ، فعالیت ها ، فضای فعالیت ها ، معماری ، حفظ و ارتقاء محیط زیست ، توسعه شهر

/ 0 نظر / 112 بازدید