آمایش یعنی چه ؟

آمایش به معنی عمل ساماندهی کردن و بنابر این همان ساماندهی است (1)
مترادف با :
استقرار
اصلاح کردن ، بهبود بخشیدن
انتظام دادن ، نظم دادن ، منظم کردن
پخش کردن ، تقسیم کردن ، توزیع کردن
تجهیز کردن ، مجهز کردن
ترتیب دادن ، مرتب کردن
تنسیق
جا به جا کردن
جفت کردن ، جور کردن
چیدن ، 
درست کردن
سازماندهی ، سازمان دادن
سامان دادن
سرراست کردن
سر و صورت دادن
شکل دادن 
مکاندهی ، مکانگزینی ، مکانیابی

نیز نگاه کنید به : آمایش چیست ؟

(1) بنا بر یکی از انتشارات محرمانه ( صورتجلسات ) شورای اقتصاد در سال 1353 که پس از انقلاب از محرمانه بودن خارج شده است ، در شروع سازمان یافته آمایش سرزمین در ایران اصطلاح فرانسوی « امناژمان » را با چنین معانی ئی از آن به شاه ارائه کرده اند که انتخاب ترجمه ی آمایش ، سلیقه ی شخص شاه معدوم است . نظر ما این است که اصطلاح ساماندهی بهترین تر جمه ی این اصطلاح فرانسوی است .
/ 0 نظر / 5 بازدید