آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری

 

آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری


نا آگاهی دانشجویان داوطلب تحصیل در کشورهای پیشرفته و حتی عدم کفایت اطلاعات مسؤولان مربوط در ایران سبب می شود که برخی در تحصیلات آمایش سرزمین و آمایش شهری یا آمایش روستائی کشورهائی نظیر انگلستان یا ایالات متحد آمریکا را انتخاب کنند که اینگونه کشورهای کاملا" سرمایه داری توجٌهی به استقرار عدالت اجتماعی بین نقاط مختلف شهر یا نقاط مختلف کشور ندارند و مثلا" در انگلستان حتی یک دانشگاه یا دانشکده و در واقع رشته آمایش سرزمین و آمایش شهری وجود ندارد (1) .

در آمریکای شمالی نیز بسیار به ندرت آمایش سرزمین مورد آموزش و پژوهش قرار میگیرد ؛ مگر در کشور کانادا که بزرگترین دانشکده آمایش سرزمین در آمریکای شمالی در آن کشور ، در شهر مونترآل ، مستقر شده است .

در این دانشکده که بعضی آن را بزرگترین دانشکده در آمریکای شمالی معرفی کرده اند آموزش و پژوهش به زبان فرانسه است ؛ که در عین حال مجموعه ای از رشته های تحصیلی مربوطه را گرد آورده است : معماری ، معماری نمای ساختمان و زیباسازی شهر ، طرٌاحی صنعتی ، طرٌاحی داخلی – معماری داخلی ، طرٌاحی شهری و شهرسازی .

این شکل و ترکیب سبب می شود که بتوان به صورتی جامع به محیط زیست در محیط هائی ساخته شده چون ، منطقه ، شهر و روستا ، و محیط هائی طبیعی که منظور تبدیل به مجتمع هائی ساختمانی هستند ، پرداخت .

(1) از آنجا که رقابتی پنهان درنفوذ فرهنگی بین کشورهای پیشرفته وجود دارد کشورهائی چون آمریکا ، و بخصوص انگلستان و استرالیا سعی دارند که در کشورهای مستعمره ، تحت الحمایه و حتی تحت نفوذ خود به کمک مامورینی که بر سرکار می آورند و معرفی کردن رشته هائی چون برنامه ریزی منطقه ای ، برنامه ریزی فضائی و نظایر آنها جلوی ورود حقیقی تجربیات و دانش حقیقی آمایش سرزمین را که بیشتر از فرانسه برخاسته است بگیرند .

منبع اصلی :

 

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/amenagement/

/

/ 0 نظر / 92 بازدید