تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2)

تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری (2)
اولویت های آمایش شهری
در اولویت های آمایش شهری از سه نوع منطقه نام می برند : مطقه شهری حسٌاس یا آسیب پذیر ( زوس ) که مفهومی عام تر نسبت به دو منطقه دیگر دارد ، منطقه نیاز مند به تحرٌکات جدید ( زرو ) ، و منطقه فقیر (زفو ) که این دو منطقه اخیر خود در قلمرو منطقه آسیب پذیر قرار می گیرند ؛ منتهی شاخص های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگیِ توسعه نیافتگیِ این مناطق با یکدیگر نسبتا" متفاوت اند .
اجمالا" منطقه شهری آسیب پذیر ( زوس ) منطقه ای نه چندان شهری از شهر است که به حدٌ کافی و حتٌی به حدٌ لازم از زیرساخت ها و سایر امکانات شهری بهره مند نشده است ؛ توسط بعضی از کشور های توسعه یافته ی جهان طی دهه های اخیر به عنوان اولویت اوٌل سیاستگذاری های شهری شناخته شده است ؛ و بنا به شاخص هائی چون میزان بیکاری ، درآمد ، وضعیت ( فرسودگی ، و... ) مسکن ، میزان سواد ، و... مشخص می شود .
بنا به این اصل آمایش شهری ، قبل از هر چیز دیگری به بایست به مطالعه شهر و کسب آمار و اطلاعات دقیق لازم از هر منطقه پرداخت تا مناطق آسیب پذیر و نوع و میزان آسیب پذیری آنان را مشخص کرد .
در بین منطقه های آسیب پذیر شهری ( در اروپای غربی ) نیز دو نوع منطقه بیشتر جلب توجٌه کرده اند :
- منطقه ی نیاز مند به تحرکات جدید ( زرو ) بیشتر حاصل مسائل و مشکلات اقتصادی - اجتماعی است ؛ مثلا" در ایران فلان منطقه از فلان شهر ( محله قالیبافان ) که به دلیل از رونق افتادن بازار قالی به شدٌت آسیب دیده است .
- منطقه کلٌآ فقیر شهری ( زنو ) مثل برخی از محله های جنوب شهر تهران  ، نسبت به سایر محله های این شهر .
این دو منطقه ، علاوه بر بودجه های دولتی و بودجه عمومی شهرداری که شامل تمام شهر می شود کمک هائی خاص ٌ از دولت و شهر داری دریافت می دارند تا از شکاف توسعه بین خود و سایر مناطق شهری بکاهند .
( تفصیل نسبی این برنامه ها در پست های آتی خواهد آمد انشاء الله )     
/ 0 نظر / 134 بازدید