آمایش سرزمین جعلی

آمایش شهریِ دشمنان ملٌت

آمایش شهری یا به طور کلٌی آمایش سرزمین ، رشته ای است که در فرانسه ابداع شده و بخصوص نضج گرفته به هدف توسعه عدالت منطقه ای و بنابر این عدالت اجتماعی در راه اعتدال است و نه مسلما" در کشورهائی نظیر آمریکا ، انگلستان و استرالیا که نه فقط در راه سرمایه داری و از آنجا افزایش شکاف توسعه بین مناطق و شهرها با روستا ها هستند بلکه می بینیم که در عین توسعه یافتگی صنعتی ، گروه گروه از مردمانشان به فقر شدید گرفتار شده اند ، به بزهکاری روی میآورند ، و در نوعی بزهکاری ملٌی حتی نا آگاهانه آلتِ دست اجانب استگباری شده به خیال تجزیه طلبی و امثال آن می افتند .

چون نفع همین کشورهای سرمایه داری در عدم توسعه ، ادامه فقر و حتی گسترش فقر در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه است سعی می کنند به هر ترتیبی جلوی تهیه سند آمایش سرزمین و برنامه آمایشی شهر ها و روستا ها در این کشور ها را سد کنند ؛ و به این منظور :

عوامل تعلیم داده خود را که اعتقاد و تحصیلات حقیقی در آمایش سرزمین ندارند به عنوان آمایشگر و به خصوص استاد و رهبر آمایش سرزمین جا می زنند ! و بر سر کار می آورند .

یا

اصولا" سیاستی دیگر را که باصطلاح ژنریک سیاست آمایش سرزمین باشد مثل برنامه ریزی فضائی ، که در عین حال هدفی در جهت منافع سرمایه داری دارد ، به جای آمایش سرزمین به مسؤلان غافل اداری میقبولانند و بنام آمایش سرزمین ، امٌا درواقع بر علیه آمایش سرزمین ، کار می کنند .

یا

سعی می کنند قبل از هر چیز جریان آمایش سرزمین را از همان دانشگاهها و آموزش آن منحرف سازند و مثلا" کسانی را به تدریس آمایش سرزمین می گمارند که خود تحصیلکره آمایش سرزمین نیستند ؛ یا آمایش سرزمین را به صورتی سطحی نزد کسانی آموخته اند که خودتحصیلکرده واقعی آمایش سرزمین نبوده اند و : « ذات نا یافته از هستی ، بخش – کِی تواند که شود هستیبخش » ؟!

به این ملاحظه شاید در پست آتی نگاهی به تاریخچه آمایش شهری ، چنانکه در دانشگاه پاریس ( مشهور به سوربن ) تدریس می شود ، داشته باشیم 

/ 0 نظر / 61 بازدید