چه تفاوتی بین آمایش شهری و شهر سازی وجود دارد ؟

ما ، در اینجا ، چندان توجٌهی به کشورهای عقب مانده و بسیار عقب مانده در علوم انسانی و اجتماعی ، به ویژه در حدٌی پائین تر از صفر در آمایش سرزمین و آمایش شهری ! ، نداریم . عقب ماندگی شدید علمی ، مدرک گرائی ، مدرک فروشی و مدرک خری ! از جمله ی مصائب و فجایع اینگونه جوامع است که صاحبمدرکان و صاحبمنصبانی که باری به هرجهت مصدر امری علمی شده اند بنا به « من درآوردی » ها ، خیالبافی ها و توهٌمات رایج به « خودعالم بینی » دچار می شوند... و نتیجه این است که وقتی برای ادامه تحصیل به کشوری پیشرفته در علوم و فنون ( صنعتی ) می روند دکترایشان را با نوعی ارفاق فقط در حدٌ فوق دیپلم ارزیابی کنند .
ینابر این در اینجا نوشته ای از یک دانشجو در دوره کارشناسی آمایش شهری در یک کشور فرانسه زبان را میآوریم تا شاید فایده ای ذو جنبتین داشته باشد .


چه تفاوتی بین شهرسازی و آمایش شهری وجود دارد ؟ .


در فرانسه ، کار به جائی رسیده است که حتی برخی از متخصصان بزرگ آمایش شهری از یک طرف ، و شهرسازی از طرف دیگر ، به گمان آنکه رشته مقابلشان رشته ای است که خواه نا خواه استقلال رشته متبوع آنان را به خطر می اندازد ، وارد رقابتی ضمنی و در عمل نفی وجود و ضرورت رشته ی مقابل شده اند ؛ امٌا در عمل :
 رشته های « آمایش شهری » و « شهرسازی » به جای آنکه رقیب و نافی یکدیگر باشند ؛ به یکدیگر وابسته اند ؛ و تعارضی ندارند مگر در چند مورد بسیار ظریف و کوچک .
اصولا" شهرسازی می تواند به معنی همان آمایش شهری بیاید ؛ و به این ترتیب یکی از شاخه ها یا به اصطلاح زیر مجموعه های آمایش سرزمین محسوب شود .
امٌا :
- معمولا" منطق معمارِ شهرسازی که در خدمت آمایش شهری قرار میگیرد همان منطق معمار و شهرسازی که در خدمت شهرسازی قرار می گیرد نیست :
وظیفه ی معمارِ شهر ساز ، سازماندهی فضای شهری در مجموعه ی خاص خود است ( این مجموعه ی خاص خود به معنی رعایت چهارچوب های سیاسی و حقوقی است که اجتناب ناپذیر می باشند ) ؛ از جمله مباحث :
- عناصر فیزیکی ساختمانی که کاربرد آنها در تخصص صِرفِ معماری است ؛ یا :
- ترسیم شبکه های عمومی ، مثل شبکه معابر ، شبکه آب و فاضلاب ، شیکه برق ، و.. ( اتفاقا" در این دوبخشِ مسالح ساختمانی و ترسیم شبکه ها است که مهندسان عمران هم به معماران و شهر سازان می پیوندند ).
- توجه به آنچه که گاه به دلیل ضعف تخصص معمار ، شهرساز و مهندس عمران فراموش می شوند ؛ مثل توزیع منطقی فضاهای خاص و تخصصی در سطح هرساختمان و هر محله و شهر ؛ که اگر کاملا" رعایت شود به همان تعادل و هماهنگی جغرافیائی مورد نظر متخصص آمایش شهری نیز می رسد .
- معمارِ آمایشگر شهری متوجه روشهای ایجاد تعادل و توازن بین ساخته ها ، مثلا" محله ها ، و هماهنگی بین آنها است . اینجا است که فضای جغرافیائی ارزش بیشتری می یابد ؛ و بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد :
- معمار شهرساز به سازماندهی بافت شهری می پردازد .
- معمار آمایشگر به نقش فضای جغرافیائی در هر ساخت و ساز می افزاید .

/ 0 نظر / 47 بازدید