آمایش و مدیریت

منظور از مدیریت در این حوزه ، مدیریت سرزمین ( مسامحتا" به معنی مدیریت کشور ) ؛ و آنگاه بیشتر مدیریت یک شهر ، یک روستا ، یک منطقه و ... است که این بخش اخیر مورد بحث این سایت می باشد :
ساماندهی مجموعه یک فضای جغرافیائی ، و منابع موجود در آن .

آمایش سرزمین ؛ مدیریت کشور ( مدیریت دولتی )

آمایش شهر ؛ مدیریت شهری ( شهر داری )

آمایش شهری و منطقه ای ؛ آمایش شهر و منطقه ی جغرافیائی - سیاسی آن 
/ 0 نظر / 5 بازدید