مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی

مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی

مفهوم و مضمون آمایش شهری هرگز نمی تواند از شهری کردن جدا باشد . آمایش شهری و شهرسازی تحرٌکی است در طول تاریخ بشر در تغییر ( بهبود ) شکل جامعه ؛ که می توان آنرا شهری کردن و بخصوص شهری شدن و شهر نشینی ، یعنی افزایش تعداد افرادی که در شهر زندگی می کنند به تعداد کلٌ جمعیت کشور دانست . بنابر این مبتنی است بر :

-   روند پیشرفت  توسعه شهرها

-  تمرکز جمعیت در شهرها

روند شهری کردن جمعیت بر حسب کشورهای مختلف تفاوت دارد .

شهری کردن می تواند به صور زیر بوده باشد :

 بر اساس فرهنگی ، تاریخی ؛ مثل پایتخت بودن یا مرکز استان بودن یا مذهبی بودن ( مثل مکٌه – مشهد یا قم ) حول محور شهرهای موجود ، که در مناطق جاذب کشور قرار گرفته اند یا فقط جاذبه ای فرهنگی دارند .

مناطقی که از نظر تجاری – صنعتی – نظامی – و... به صورتی استراتژیک اهمٌیتی بیش از پیش می یافته اند ( مثل عسلویه ) .

برخی از شهرهائی که ناگهان ، و باصطلاح قارچگونه ، به دلیل بندر بودن یا در کنار منابع معدنی و اولیٌه قراداشتن و نظایر اینها گسترش می یابند ؛ چون در زمان سابق آبادان ، و امروز چابهار ، رفسنجان ، و...

شهری کردن و شهری شدن آنچنان در اختیار دولتها و سایر مراجع رسمی نیست ؛ و به نوعی « سرنوشتی  بنا به قضا و قدر » تقویم می شود ؛ قصد آمایش شهری این است که حکٌام و مدیریت ها گسترش و توسعه شهرها را بنا به شیوه ای مطلوب سازند .

 

شهری کردن ، شهری شدن ( شهر نشینی ) ، آمایش شهری ، شهرسازی ، توسع شهری ، روند شهری کردن ، تمرکز جمعیت ، جاذبه شهر نشینی ، رشد قارچگونه شهر

/ 1 نظر / 127 بازدید

لطفا توضیحی درباره تفاوتهای رشته شهرسازی و رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری بدید. در حال حاضر بین فارغ التحصیلان این دو رشته تنش وجود داره.این باعث شده افراد هم برای انتخاب بین این دو رشته سردرگم بشن