تعریف آمایش سرزمین : ساماندهی کشور توسط مدیریت دولتی

آمایش سرزمین ، مجموعه عملیاتی است که توسط مدیریت بخش عمومی ، یعنی دولت - شهرداری - و... نظایر آنها ( یا توسط بخش خصوصی بنا به ماموریتی که از سوی بخش عمومی به آن محول شده است ) روی سرزمینی معین صورت میگیرد تا چهره ی آن رابه صورتی مطلوب تردر آورد .
/ 0 نظر / 5 بازدید