alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر (3) اهمٌیت تامین منابع مالی (2) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۳٠
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر (3)
اهمٌیت تامین منابع مالی (2)
پیگیری بحث اقتصادگرائی ، و به عبارت دیگر خصوصی سازی ، تقویت بخش خصوصی و سرمایه داری توسط دولت فرانسه به منظور کاهش از بودجه عمومی کشور سبب شده است به تقویت آمایشگران اقتصادگرا ، و بنگاههای آمایش شهری - شهرسازی بخش خصوصی بپردازد ؛ حال آنکه در بدو امر بخش دولتی بودجه آمایش سرزمین و آمایش شهر ها را بیشتر یا تقریبا" به طور کلٌی از منابع عمومی در بودجه کشور یا بودجه ی شهرداریها و امثالهم تامین می کرده است . نهایتا" در رقابت آمایشگری ( ساخت و سازها ، راهسازی ها ، سد سازی ها ، شهر سازی ها ، و ...) بخش خصوصی با دولت ، طبیعتا" بخش خصوصی ریسک بیشتری را می پذیرفته است .
در اوایل کاربرد سیاست آمایش سرزمین در فرانسه و آمایش شهری در شهرهای آن ، مسؤولان مدیریت و برنامه ی توسعه و از آنجمله مسؤولان آمایش شهری در دولت فرانسه یا در شهرداریهای آن کشور ، کار عملیات آمایشی را در کوتاه مدٌت ( مثلا" بنا به بودجه ی سالانه ی دولتی یا شهرداری ) و ابعاد کوچک ، بنا به « مناقصه » و طی « موافقتنامه » هائی دقیق به شرکتهای راه و ساختمان و نظایر آنها در بخش خصوصی واگذار می کرده اند ؛ که به این ترتیب اتکاء به بودجه عمومی از ریسک شرکت طرف قرارداد با مراجع برنامه توسعه می کاسته است و حد اقل آن را به ورشکستگی نمی کشانده است .
در آمایش سرزمین و مثلا" در قرداد یا موافقتنامه ساخت یک جادٌه ، ساخت بخشی از آن طی سال مورد نظر ، بنا به بودجه عمومی کشور در آن سال ( یا بنا به صندوق های خاصی که در اینگونه موارد تاسیس می شده است ) ...
در آمایش شهری و مثلا" ساخت یک پارک ، یا یک خط مترو ، ساخت بخشی از آن طی سال مورد نظر و بنابر بودجه عمومی کشور به عنوان کمک دولت یا بودجه شهرداری ، یا اختلاطی بین آنها ...
 پس ، مسئله رقابت پذیری کار تا به اینجا حل بوده است ؛  و رقابت شرکت طرف قرارداد دولت یا شهرداری با سایر شرکتها نهایتا" به نظر کارشناسان ناظر بخش عمومی ( بخش نظارت در مرجع برنامه ی توسعه کشور ) بر می گشته است تا آمایش واگذاری شده طبق موافقتنامه صورت گرفته در عین حال با توجٌه به کاهش و افزایش قیمتهای مثلا" مسالح ساختمانی ، مسکن و بطور کلٌی مستغلات ، و ... در طول مدٌت اجرای پروژه از آسیب رسیدن به بخش خصوصی جلوگیری نمایند *
*این پست نیاز به شرح و تفصیل بسیار بیشتری دارد که عجالتا" به همین اشارات اکتفا می شود .
توضیح : پس از مسئله ی اساسی ورود افراد غیر متخصص و بخصوص غیر آمایشدانان حقیقی در امر آمایش سرزمین و آمایش شهری در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده ، مهمترین مسئله ، عدم آشنائی آمایشگران ، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشوری و شهری با مسائل تامین مالی و باصطلاح بودجه است که سبب سیاستها و برنامه ریزی هائی خیالپردازانه و بلند پروازانه و غیر عملی می شود و تمام بودجه ی صرف شده برای مطالعات و برنامه ریزی ها را به هدر می دهد و شهر و ناحیه و کشور را باز هم به عقب تر می راند .
منبع اصلی :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9
  نظرات ()
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر (2) اهمٌیت تامین منابع مالی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢۸

 

 

آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر (2)

اهمٌیت تامین منابع مالی

آمایش سرزمین و بخصوص آمایش شهری در فرانسه که پس از جنگ بین الملل دوٌم و از جمله در جبران خسارات وارده از آن جنگ بر اموال و تاسیسات عمومی و اموال خصوصی چون مسکن شهروندان در فرانسه ابداع شده اند ؛ با توجٌه به تخریب هایی از جنگ چون تخریب خانه ها که می بایست هرچه سریع تر ترمیم و جبران شوند ، تولید خانمانسوزی ها ، و افزایش شکافهای اجتماعی و غیره کمکهای دولتی بیشتری را می طلبیده اند و توجیه می کرده اند . شاید انگیزه ی اصلی ابداع آمایش سرزمین در فرانسه چگونگی کمک مالی به  امور عمرانی و خدماتی در سراسر فرانسه ، شهر ها ، روستا ها ، و خانواده ها با بهترین سیاست مقتضی ، در حفظ وحدت کشور و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و کاهش شکاف های موجود بوده است .  :
راهکار هزینه ی بهینه .
 امٌا به تدریج که بنا به اجرای سیاست آمایش سرزمین و سایر سیاستهای اجتماعگرایانه از خرابی ها کاسته شده است ؛ و مردم جنگ زده و سایر اقشار آسیب پذیر به حد اقل تامین مورد نظر رسیده اند ؛ اینگونه سیاست های اجتماعگرایانه - عدالتگرایانه  نیزتعدیل شده تحت عنوان اعتدال یا نظیر آن ، به سیاستهائی بیشتر اقتصاد گرایانه یا در واقع در حوزه اقتصاد اجتماعی گرایش یافته اند . تفکر آمایش کردن با هزینه ای کمتر توسط دولت ، یا اصولا" توسط بخش خصوصی ، مثلا" در محلٌه های غنی نشین و به هزینه ی مردم محل ، پیش آمده است ؛ و از اینجا آمایش سرزمین و به ویژه آمایش شهری دارای دوجناح نسبتا" مشخص شده است :
- آمایشگرانی با گرایشی بیشتر اجتماعگرا - انسانگرا - عدالتگرا ، بیشتر مستقر در دستگاههای دولتی ، شهرداریها ، و سایر مراجع بخش عمومی .
- آمایشگرانی با گرایشی بیشتر به اقتصاد - سرمایه داری ؛ و کسب سود ، تقریبا" همگی فعٌال در بنگاههای اقتصادی - شهرسازی ( شرکتهای ساختمانی ) .
طبیعتا" درفرانسه نیز چون هرکشور اجتماعگرا یا نسبتا" اجتماعگرای دیگری در زمان رونق اقتصادی و در آمد بیشتر دولت ، توجٌه به اجتماعگرائی بیشتر شده است و در زمان رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت از توانائی کمکهای مالی مستقیم به مردم و کمکهای مالی - عمرانی - اقتصادی غیر مستقیم آن چون آمایش سرزمین کاسته شده است وباز طبیعتا" از این نوع کمک ها به تدریج کاسته می شود مگر اینکه مردم با اجتماعگرائی خود ( و مثلا" تشکیل تعاونی های مسکن و ساخت مسکن اجتماعی ) همٌت کنند یا به حکومت کامل سرمایه داری و بخش خصوصی سود پرست تن دهند .
مهم ترین یا یکی از مهم ترین مباحث آمایش شهری - شهر سازی چگونگی تامین منابع مالی لازم با توجٌه به مشارکت مردم از یکطرف و سیاست « هزینه / فایده اجتماعی دولت » از طرف دیگر است
  نظرات ()
مبارک باد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢٦

  نظرات ()
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢۱
 
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر
 
امروزه دیگر در فرانسه و کشورهائی نظیر آن کار آمایشگر ، در عمل ، این نیست که زمین های کشاورزی یا زمینهای بایر اطراف شهر را در اختیار گیرد و به ساخت محلٌه ای جدید ؛ منتهی با تصمیم و نقشه قبلی ، هماهنگ و بنا به مقتضیات مدیریت دولتی و مدیریت شهری ، بپردازد . بنابر این ، نظریه ها ، متون آموزشی و اصطلاحاتِ آمایش سرزمین و آمایش شهری در آن آخرین دهه های هزاره دوٌم نیز چندان بکار آمایشدانان و آمایشگران کنونی نمی آید .
در حال حاضر کار آمایشگران شهری در کشورهای پیشرفته ی صنعتی ، و بیش از همه در فرانسه ، دخالت در بافت کنونی شهری ، و مهمتر از همه در بافتی که رو به فرسودگی کامل می رود ،  برای رفع نقائص موجود و صورت دادن اصلاحات لازم در آن است ؛ عملی که فوق العاده مهم تر و پیچیده تر از ساخت شهر ،  یا ساخت محله و مجتمعی جدید در کنار یک شهر ، و از ابتدا بر روی یک زمین بکر است . حتی اگر محلٌه مورد نظر کنونی قابل بازسازی ( تعمیر ) نبوده باشد و تصمیم به نوسازی محل گرفته شود نیز کاری بسیار دشوار در پیش است (1) . 
آمایش شهری کنونی ، در شهرهای موجود ، تخصصی حقیقی تر و به ویژه تجربیات بسیار بیشتری را می طلبد ؛ چرا که رفع مشکلات کنونی در امور اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، محیط زیستی به اینگونه مزمن و در هم تافته ، کار جامعه شناس ، اقتصادشناس ، جغرافیدان و حقوقدان به تنهائی نیست ؛ و آمایشدانانی مسلط به این رشته ی چند رشته ایِ آمایش سرزمین را می طلبد . *
منبع اصلی :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9

(1) . نگاه کنید به گزارش هائی که در باره بافت فرسوده شهرتهران و بازسازی یا نوسازی آن منتشر شده است .
منابعی متعدد درباره نوسازی و بازسازی به زبان فارسی وجود دارند .

* پروفسور پل کلاوال ، از بزرگان آمایش سرزمین طی 1950 - 2000 ، که در همایش بین المللی محیط زیست در تهران شرکت کرده بود طی یک همنشینی دوساعته با نگارنده ی این سطور ، به این شاگرد قدیمی خود در پاریس می گفت : کار این تخصص فراگیر و نیاز مند به دانشهائی چند رشته ای و والا در کشورهای در حال توسعه ، و بخصوص در کشورهای عقب مانده و بسیار عقب مانده ، به جائی کشیده است که نقش بزرگترین جوک جهان را ایفاء می کند : هر آنکس که در هیچ رشته ی دیگری نتوانسته است مؤثر باشد ، و خودی نشان دهد ؛ از نا آگاهی و غفلت مسؤولان امر در این رشته استفاده کرده نه تنها خود را آمایشدان معرفی می کند بلکه برای این رشته کتاب می نویسد و چه بسا دانشکده و مؤسسه و بنگاه تحقیقاتی افتتاح می کند !.
قبل از آن پروفسور باربیه استاد دوره ی دکتری جغرافیای آمایش ( آمایش سرزمین ) در دانشگاه اکس - مارسی فرانسه تعریف می کرد که برخی از تحصیلکردگان انگلیس ( وکشورهای وابسته به آن چون استرالیا ، کانادا ، و...نیز کشور سرمایه داری آمریکا ) در کشورهای عقب مانده ی کامنولث در راه حفظ منافع انگلیس و مدارک و مدارج تحصیلات انگلیسی خود به هر نحو از توسعه آمایش سرزمین به صورت حقیقی و سازنده ی آن در آن کشورها جلوگیری کرده ترفندی به کار میبرند که مطالبی از مکتب برنامه ریزی منطقه ای انگلیس و برنامه ریزی فضائی آمریکائی که در هرحال آمایش سرزمین نیست ، بلکه در بسیاری از موارد برخلاف آن است ! را حتی به عنوان کتاب آمایش سرزمین به نشر می رسانند ! ، تدریس می کنند و ... تحت همین عنوان آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ی آن کشورها ، و به بهانه ی نیاز نیروی انسانی متخصص برای اجرای آن در برنامه های درسی دانشگاهی شان جای می دهند .
  نظرات ()
عملیات آمایش شهری و شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢۱
 
عملیات آمایش شهری و شهرسازی
 
آمایش شهری و شهرسازی یا آنطور که نهایتا" و به صورتی ملموس مشاهده می شود ، شهرسازی ، به مفهوم عمومی و وسیع خود انجام وظایفی متعدد را در بر می گیرد که از آنجمله اند :
- درک و دریافت قضایا یا مجموعه مسائل شهری محلٌ مورد نظر
- مسائل و موضوعات مربوط به سرزمین ، به مفهوم کامل جغرافیائی خود ، و هدف های سیاسی
- تعمیق و تعمٌق در برنامه ی عملیاتی یک پروژه ی شهری
- احاطه ی کامل بر پروژه ی شهری مورد نظر
- تهیه و تنظیم استراتژی ها ی لازم
- تعیین و تعریف روش عملیاتی متناسب با قواعد ، ضوابط و قوانین و مقررات لازم الرعایة
- تعین بودجه ی لازم و چگونگی تخصیص آن
- شروع به عملیات اجرای پروژه ، یا برنامه گزاری عملیاتی شامل :
* خرید زمین ، مسالح ساختمانی ، و... سایر احتیاجات در اجرا
* راه اندازی کار با گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و ایجاد شبکه ی آنها در محل
* تجهیز محل به تاسیسات شهری لازم ؛ حتی دستشوئی
* امور تجاری چون آگهی های فروش آپارتمانهای درحال ساخت ، دفتر فروش و...
* ساخت و ساز ، بیشتر به مفهوم بنٌائی
* مدیریت پروژه به مفهوم هدایت امور در مراحل مختلف کار که آیا طبق برنامه پیش می رود یاخیر ؟ و اگر عقب مانده است چه مشکلی وجود دارد ؟ رفع مسائل و مشکلات بوجود آمده که در اینخصوص مدیر پروژه ممکن است حتی با کارگران ساده ی ساختمانی یا رفتگران نیز مواجه شود .
* تشویقات و تحرٌک بخشیدن به کار به منظور دسترسی به حد اکثر بهره وری ممکن 
* همآهنگ کردن امور در حال پیشرفت با یکدیگر
* ایجاد و تسهیل ارتباطات لازم بین عوامل درونی و بیرونی کار پروژه
* کنترل امور
* رسیدگی به امور مالی ، به خصوص تامین منابع ، و تخصیص آنها تا پرداخت های لازم در خرید کالاها و خدمات .
مدیریت شهری
* در جائی که نظارت داخلی و خارجی ( شهرداری ) متفق می شوند به معنی پایدارسازی یا به اصطلاح عموم محکم کاری به مفهوم قابلیت کافی در بهره برداری توام با بهره وری و چه بسا تولید در آمد و سرمایه .
 
منبع اصلی :
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9
  نظرات ()
شهرسازی پیش از عملیاتی و شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱۸
«شهرسازی پیش از عملیاتی» و « شهرسازی عملیاتی »
شهر سازی پیش از عملیاتی یا مقدمات شهر سازی اگرچه بخشی اصولی از فرآیند شهر سازی محسوب می شود ؛  لازم است به تمایزاتی که با بخش اصلی شهرسازی عملی دارد اشاره شود .
منظورِ مرحله ی مقدمات شهرسازی این است که ، با پیش گرفتن ِمطالعاتی تخصصی ،سیاست آمایشی حاکم بر پروژه را تشریح کند ، و توضیح دهد . چرا که متاسفانه ، به خصوص درکشورهای در حال توسعه ، سیاستمداران ، دولتمردان ، صاحبنظران و آمایشدانانی که سند آمایش شهری - شهرسازی در یک محل را تهیه و تصویب می کنند تخصصی جامع در معماری - شهر سازی و عملیات عمرانی ندارند . چه بسا برخی از ایشان از کشیشانی هستند که تخصص اصلی و واقعیشان دعاگوئی و زیبا بینی و زیبا زیستی باشد . بنابر این به منظور اینکه آیا پیشنهادات مصوب آنان در سند برنامه شهری تحت عنوان اهداف ، سیاستگذاری ها و نظایر آنها در عمل ، و به اصطلاح بر روی زمین قابل اجرا هست یا خیر ؟ ، می باید مطالعاتی مقدماتی تحت عنوان « امکان سنجی » صورت گیرد که طبیعتا" در اینجا بخشی مهم از کاربری زمین به منظور تحقق اهداف را مطالعات جغرافیائی « امکانات و تنگناها » تشکیل می دهد (1) امٌا قضاوت اصلی و کلٌی با معماران - شهرسازان خواهد بود .
مطالعات امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی در اصل بخشی اساسی از تخصص « مدیریت پروژه » راتشکیل می دهد ؛ و مشتمل بر مطالعاتی است تا مشخص شود که آیا پروژه مورد نظر :
- از نظر فنٌی قابل اجرا است ؟
- از نظر اقتصادی هزینه آن فراهم است و فایده مطلوب دارد ؟
- از نظر حقوقی منع قانونی و معارض ندارد ؟ ؛مثلا"
- به محیط زیست لطمه وارد نمی سازد ؟
- و...
در مفهومی اساسی مطالعه ی امکان سنجی مطالعه ای ژرفانگر ، همه جانبه ، تشریحی و تفصیلی و شامل فصولی مختلف است که مهمترینشان عبارتند از :
- مطالعات فنٌی
- مطالعات بازرگانی
- مطالعات اقتصادی
- مطالعات حقوقی
- مطالعات سازماندهی
- و...
مجموعا" به پتانسیل ها می پردازند .
 بنابر این مطالعه تحت نظر شورائی از متخصص - مدیران مربوطه صورت می گیرد .
در امور فنٌی راهکارهای ممکن را با یکدیگر مقایسه می کنند تا بهترین را بشناسند که البته اجرای بهترین خود نیاز به امکاناتی دیگر و از همه مهمتر امکانات اقتصادی دارد .
در بخش اقتصادی سناریوهائی متفاوت و متعدد تهیه می کنند 
در خصوص محیط زیست و حفاظت آن روشی تنظیم می کنند که آسیبی به محیط زیست موجود نرساند
در حفظ میراث فرهنگی ....
در نهایت امر این مطالعات و ارزشیابی ها به هدف هائی ختم می شود که  *روش سمارت S.M.A.R.T  در یک مؤلفه متین ،  مطالعه شده ، محاسبه شده و به عدد و رقم مشخص رسیده ، واقع بین ، قابل ندازه گیری ، قابل دسترسی ، بنا به وضع حاضر کاملا" مشخص بوده وسیله ی اجرای هر فعالیت و فازی تعیین شده باشد .
برنامه ریزی شهری : مطالعات امکان سنجی در اختیار برنامه ریزان شهری - شهرساز کارفرمای پروژه شهرسازی مربوطه قرار می گیرد تا به تجزیه و تحلیل فعالیت های قبلا" طی برنامه ریزی تعیین شده پروژه از جمله از حیث هزینه / فایده بپردازند . از اینجاست که با مشخص شدن تمام عملیات لازم و مشخصات هریک از عملیات ، برنامه عملیاتی شهرسازی فراهم آمده است و نیاز به تدارک بودجه (عملیاتی ) و وسایل لازم دارد تا به اجرا در آید ؛ و کارفرما و سرمایه گذار در چنین شرایطی است که اجرای پروژه یا پروژه های مورد نظر را می پذیرند و به سرمایه گذاری در آنها می پردازند .
سند امکان سنجی سندی است که قاعدتا" عملیات پروژه بر اساس آن شروع می شود ؛ امٌا لایتغییٌر نیست و هرگاه اطلاعات در آن تغییر کرد ( مثلا" در بخشی از شهر که تحت عملیات است سیل به تخریب پرداخت ) می بایست اصلاح شود و به نظر کار فرما برسد .
به این ترتیب مسؤولان امر باید توجٌه داشته باشند که کاربرد سند امکان سنجی منحصر به زمان تهیه و تدارکات مقدماتی پروژه آمایش شهری - شهرسازی نیست و در طول پروژه می بایست در مدٌ نظر بوده باشد ؛ و امکان سنجان میتوانند طی فرایند اجرای برنامه حضور داشته باشند تا با هر تغییری که پیش آمد می کند راهکار جدیدی به کارفرما پیشنهاد کنند . چه بسا تغییراتی که سبب می شوند کلٌ یک پروژه امکان ادامه نداشته باشد و تعطیل شود ...
منبع اصلی :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9
مطالعات امکان سنجی  در یک پروژ شهرسازی مشتمل اند بر :
- برنامه های عملیاتی ساخت و سازهای شهری
- تاسیسات عمومی و رفاهی شهری
- امکانات تهیه پول و ارز لازم برای اجرای برنامه
- مطلوب ترین روش ممکن برای اجرای برنامه ساخت و ساز با توجٌه به :
* امور اداری
* قوانین و مقررات موجود
* امور مالی و حسابداری
حال آنکه بخش شهرسازی عملیاتی ، به مفهوم دقیق و متداول شهرسازی ، اصولا" به امورساخت و ساز و باصطلاح فیزیکی - کالبدی امر مربوط می شود ، از یافتن زمین مناسب بنا به مطالعات قبلی برای ساخت و ساز ، خرید و تسطیح آن ، و پیاده کردن نقشه ای آمایشی مناسب بر روی آن . (2) 
(1) علیرضا آیت اللهی . ارزشیابی طرحها و برنامه ها ( تدریس شده در رشته برنامه ریزی ) . تهران . دانشگاه علٌامه طباطبائی ( انتشارات دانشکده علوم اجتماعی ) . 1374 .
(2) . در خصوص امکان سنجی منابعی متعدد ، متفاوت و معتبر به زبان فارسی در دسترس همگان می باشند .
منبع اصلی :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme   
  نظرات ()
مقدمات شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱۸
 
تذکر مهم :

در عمل مستقیما " از « آمایش شهری و شهرسازی نظری ، قانونی - مقرراتی یا باصطلاح سند آمایش » ، وارد آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی » که ابدا بنا بریک برنامه ریزی استراتژیکی (1) ، تخصصی و پس از آن بنا بر یک برنامه عملیاتی (2) صورت می گیرد نمی شویم ؛ بلکه بین این دو ضرورتا" می بایست از مرحله ی « شهرسازی پیش از عملیاتی » عبور کنیم ؛ مرحله ای که گرچه معمولا" آن را جزو بخش شهرسازی عملیاتی قرار می دهند ؛ امٌا لازم است که از بخش مزبور واقعا" مجزا شمرده شود .
(1) منظور از برنامه ریزی استراژیکی هم آن نیست که مثلا" از مکتب برنامه ریزی آمریکائی ، متکی بر مدیریت بازرگانی و شیوه سرمایه داری ، به فارسی ترجمه شده است و در عمل درایران تقریبا" بدون کاربرد می نماید . در صورت عدم امکان استفاده از کتابهای اصولی برنامه ریزیِ توسعه به زبانهای دیگر یا کتابهائی جدید تر به زبان فارسی می توانند به کتاب نایاب زیر در کتابفروشی ها که تقریبا" در تمام کتابخانه های دانشگاهی وجود دارند اکتفا نمایند :
 
 
علیرضا آیت اللهی . اصول برنامه ریزی . تهران . مرکز آموزش مدیریت دولتی 1374 .
(2) کتابهای متعددی به زبان فارسی در این موضوع وجود دارد و نیز جزوه درسی نگارنده در رشته برنامه ریزی دانشگاه علٌامه طباطبائی تحت عنوان « مدیریت پروژه و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی ) » که احتمالا" در اینترنت نیز یافت می شود .
  نظرات ()
آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱٦
 
آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی
مطالعات جغرافیائی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی یک سرزمین ، شهر یا به طور کلٌی یک محل ، به شناخت مسائل و نیاز های آن از جمله در امور کالبدی - عمرانی یا اصطلاحا" شهر ساختی می رسد که رفع این مسائل و نیازها با سعی به رسیدن به آرمان های جامعه مربوطه تعیین اهداف ، اولویت بخشی بین اهداف ، راهکار و خط مشی رسیدن به این هدف ها و به تعبیری سیاستگذاری و برنامه ریزی بر اساس سیاستهای تدوین شده را سبب می شود ؛ که این همه در بخش نظری و قاعده گذاری و مقررات سرزمینی یا آمایش شهری - شهرسازی قرار می گیرند . 
همین که سند برنامه شهری تهیه و تدوین شد و به تصویب رسید به گونه ی دوٌم آمایش شهری ، یعنی عمل یا اجرای برنامه ی مصوٌب می رسیم که بیشتر در چهارچوب معماری و شهرسازی یا باصطلاح « شهرسازی عملی » قرار می گیرد :
شهرسازی عملی
شهر سازی عملی عبارت است از به اجرانهادن عملیات لازم برای تحقق یک پروژه شهری .
به این ترتیب اجرای طرحهای شهری شامل مجموعه فعالیت هائی است با اهداف :
* تهیه و تدارک زمین برای ساخت ساز ( به شرط نظر مساعد جغرافیا دانان ، کارشناسان حفظ محیط زیست ، حقوقدانان ، و... )
* ساخت و ساز ساختمانها و سایر تاسیسات مورد نظر
* بهبود و از جمله رسیدگی به محلٌه ها و ساختمان ها و ... که از قبل وجود داشته اند :
. اصلاح شکل محله چون تعریض برخی از معابر شهری ، نصب ایستگاه اتوبوس شهری ، ساخت پارکینگ ، ایجاد یک بازار روز یا توسعه ی آن و ...
. بازسازی برخی از ساختمانها و معابر و ...حتی :
. نوسازی ( مدرن تر کردن ) برخی از آنچه که قبلا" وجود داشته است .
. رسیدگی به وضع شهروندان آسیب پذیر با ساخت مسکن ارزانقیمت و ...
ازاینجاست که تفاوت « شهر سازی عملی » با « تهیه و تدارک اسناد استراتژیک و قانونی مقرراتی برنامه آمایش شهری - شهرسازی » کاملا" مشخص می شود . بخش نخست بیشتر برمطالعه ی جغرافیائی - اجتماعی - اقتصادی ، و برنامه ریزی برای آمایش - شهرسازی است ؛ و بخش دوٌم عمل به سیاستها و برنامه ها  که ، به غیر از بخش تهیه و کاربری زمین که مشترک می نماید ، تحت عنوان شهرسازی قرار می گیرد .
منبع اصلی :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme   
برنامه ریزی آمایشی - فضائی - شهری در فرانسه :

  نظرات ()
آمایش شهری و شهرسازیِ قانونی - مقرراتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱٤
آمایش شهری و شهرسازیِ قانونی - مقرراتی

( سیاستگذاری ( تهیه و تدوین قواعد و مقررات ) آمایش در شهرها ، روستا ها و نواحی ):

در آمایش شهری و شهرسازی پیشرفته همه فعالیت های اجرائی مبتنی بر سند ، یا آنطور که در برخی از کشورها نامیده می شود « سند برنامه آمایش شهری » است که ، مسلما" مبتنی بر قوانین و مقررات کشوری بالا دستی ، بنا بر سیاستگذاریها و مقررات مدون محلٌی ، برای اجرا تدوین شده است . این امر می تواند در برخی ازموارد و برخی از کشورها سندی از شهرسازی مشترک بین شهرستانهای یک ناحیه یا مجازا" یک استان به منظور دستیابی به اهدافی هماهنگ در آن ناحیه ، استان یا منطقه باشد ( چنانکه این امر در فرانسه در طرح هادی همآهنگ سرزمینی یا برنامه محلی شهرسازی در شهرستانها یا مشترک بین چند شهرستان بکار رفته است )
مثال ها :
- در فرانسه ، برنامه کاربری زمین که ازمان تصویب قانون نوسازی شهرها با رعایت همبستگی بین آنان و نقشه ای هماهنگ از شهرستان یا استان در سال 200 ، جای خود را به برنامه محلٌی شهرسازی ( آمایش و شهرسازیِ شهر ِ ... ) یا نقشه ( برنامه ) محلٌی داد ،
- در کبک کانادا ، طرح هادیِ آمایش سرزمین ، برنامه شهرسازی و قوانین و مقررات شهرداریها ( در باره منطقه بندی ، تقسیمات شهری ، ساخت و سازها ، و غیره ) ،
- در بلژیک ( والونی ) برنامه ی بخشی دربرگیرنده قواعد و مقررات شهرسازی ، به ویژه و بالاتر از همه در درون مرزهای رسمی تقسیمات کشوری سرزمین شهرستان یا استان است .   
- در اسپانیا برنامه شهر سازی کشور ، بخش شهرستان .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme

 
آیت اللهی : برنامه  شهری ، مشتمل بر شهرسازی و سایر امور شهری در هر کشور ، هر استان از آن و هرشهر بنا به مقتضیات آن شهرها تهیه و تدوین می شود ؛ و بنابر این قیاس بین آنان در ارزشیابی اثر بخشی نوعی قیاس مع الفارق است . به زبان ساده نمی توان نتیجه گرفت که برنامه های شهری در کشور الف بهتر از کشور ب تهیه شده اند . و همانطور که مشاهده شد برنامه های شهری در فرانسه با کشورهای همجوارش بلژیک و اسپانیا ، و ایالت کبک کانادا که آن را فرانسه کوچک می نامند ، متفاوت اند . تعصبی هم بر کاربرد اصطلاح آمایش شهری در کنار اصطلاح شهرسازی نیست . منتهی بنظر می رسد که با توجٌه به آمایش شهری در برنامه های شهری و شهرسازی برخی از جنبه ها در آنان تقویت می شوند ؛ از آنجمله :
- اتکاء بیشتر به نقش دولت
- الزام بیشتر به تهیٌه سند برنامه ( اهداف - سیاستها و ... که به احکام ، قواعد و مقررات تبدیل می شوند ) .
- توجٌه به مقتضیات جغرافیائی به ویژه جغرافیای طبیعی ؛ و بنابر این :
- توجٌهی بیشتر به محیط زیست
- توجٌه بیشتر به محدوده ی کار در درون مرزهای شهرستان و نه فقط در درون مرز شهر
- توجٌه بیشتر به هماهنگی بین سیاستها - برنامه های شهرستانها در راه تحکیم وحدت ملٌی

  نظرات ()
آمایش و شهرسازی قانونی و مدیریت شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱٤
آمایش و شهرسازی قانونی و مدیریت شهری :
نقش :
شوراهای کشوری
مدیریت های شهری ( شهرداریها و ... )
آمایشدانان شهری و روستائی
بدون وجود « قانون آمایش در راه توسعه ی کشور » ، و از آنجا که آمایش در شهرهای یک سرزمین یک « سیستم » بهم پیوسته بشمار می رود ، عملا" آنچه که هم اکنون سیاستگذاری - برنامه ریزی و برنامه گزاری می شود یک « پراکنده کاری » ، و با اثربخشی ئی ناقص یا بسیار ناقص ، است . (1)
تهیه و تدوین قانون آمایش سرزمین ، صرفنظر از مطالعات جغرافیائی و آگاهی ژرفانگر و همه جانبه از بخش های متفاوت و مکمل جغرافیا ، که از عهده ی متخصصان سایر رشته ها خارج است ، می بایست پس از قانون برنامه مختلط کشوری و با توجٌه به اهداف استراتژیک اقتصادی - اجتماعی آن ، و در تطبیق  و هماهنگی با قانون تقسیمات کشوری و سایر قوانین شهری صورت گیرد . (2)
درست است که مدیریت یکپارچه شهری به دولتشهر ها اجازه می دهد که با استقلال و آزادیی بیشتر ، آمایش شهری بسیار مناسب تر و کار آمد تری را برنامه ریزی کنند . امٌا این امر در یک حکومت متمرکز چون فرانسه و ایران می بایست نهایتا" در چهارچوب مصالح و بنابر این قوانین و مقررات کشوری باشد .
پس از تهیٌه و تدوین ، تصویب و ابلاغ قانون آمایش سرزمین و لازم الاجرا شدن آن به عنوان یک قانون فرادستی است که مدیریت های شهر ها و روستا ها می توانند به سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقی و باصطلاح علمی در حوزه تحت اختیار خود بپردازند .
سیاستگذاری آمایش در شهرها ، روستا ها و نواحی :
سیاستگذاری آمایش و شهرسازی حاکی از تهیٌه سندی از قواعد و مقررات شهری است که از طرفی تمام قوانین و مقررات کشوری به عنوان سند فرادستی در آن رعایت شده باشد ؛ و از طرف دیگر در تناسب و اقتضای رفع مسائل ، نیل به آرمان ها و به طور کلٌی توسعه شهری و ناحیه ای تهیٌه و تدوین شده باشد ؛ که در تهیٌه یا تصمیم سازی این آمایش و شهرسازی آمایشدانان نقشی بسیار اساسی و شاید بیش از سایرمتخصصان تصمیم ساز توسعه شهری داشته باشند .
به این ترتیب آمایش شهری با توجٌه به تمامی تفاوتهای جغرافیائی - سبک معماری - مقتضیٌات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در یک کشور نمی تواند تقلیدی از آمایش سرزمین و آمایش شهری و روستائی در کشوری دیگر باشد .
 
هرکشوری باید آمایش سرزمین ، و آمایش های شهری و روستائی خاصٌ خود را داشته باشد
(1) . نیز نگاه کنید به :
مجموعه وظایف و اختیارات وزیر مسکن و شهرسازی ؛ همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیر نویسهای راهنما . ریاست جمهوری . معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات . تابستان 1380 ؛ و البته ورژن های جدید این وظایف و اختیارات در صورت وجود .
قوانین برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قوانین شهرداری در ایران ( جمهوری اسلامی ایران ) .
+
احمد سعید نیا . کتاب سبز مدیریت شهری . جلد یازدهم . تهران . مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری . 1379 
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخابات شهر داران 
+
علیرضا آیت اللهی . شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستا . تهران . ناشر : مؤلف . 1374 .
(2) ما بارها ضرورت کاربرد روش صحیح را تذکر داده ایم ؛ از جمله نگاه کنید به :
علیرضا آیت اللهی . آمایش سرزمین زیربنای برنامه ریزی کشوری نیست . نشریات ادواری سازمان برنامه و بود جه سال 1377 
  نظرات ()
توجٌه به ضرورت قانون نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٧
توجٌه به ضرورت قانون
 
قاعدتا" نمی توان بدون داشتن یک سیستم صحیح و کاربردی آمایش سرزمین در یک کشور ، یک سیستم صحیح و کاربردی آمایش شهری - شهرسازی در شهرهای آن کشور داشت ؛ و به همین دلیلِ نداشتن سند معتبر آمایش سرزمینِ کشور در کشورهای لیبرال - سرمایه داریی چون ایالات متحد و انگلستان است که در آنجا نه قانون آمایش سرزمین وجود دارد ، نه سیاستگذاریها و خط مشی های آمایش سرزمین ، نه برنامه ریزی و استراتژی آمایش سرزمین و نه طبیعتا" نیاز به این تخصص و انستیتو ها و رشته های تحصیلی و مراکز مطالعاتی تحقیقاتی در این رشته .
کشورهای فدرال مثل ایالات متحده آمریکا ، آلمان ، و... بخصوص پادشاهی متحده انگلستان : 
اوٌلا: دارای یک حکومت مرکزی و نیاز مبرم به « وحدت ملٌی تحت یک لوا » نیستند ؛ حال آنکه کشورهائی چون فرانسه که مهد آمایش سرزمین به شمار می رود و جمهوری اسلامی ایران ، به صورت غیر فدرال ، دارای حکومت مرکزی ، و نظام سیاسی - اداری متمرکز ، دغدغه حفظ وحدت ملٌی خود و تمرکز حکومتی را دارند . نیاز به وحدت ملٌی در کشورهای فدرال کمتر حس می شود و وحدت از راههای دیگری تامین می شود .
ثانیا" : سیستم اقتصادی سرمایه داری محض در عمل مخالف آمایش سرزمین ، که نوعی سیاست اقتصادی اجتماعگرایانه است ، می باشد . منتهی سرمایه داری خود در عمل دارای درجات متفاوتی است که بالاترین آن را در انگلستان و ایالات متحد شاهد بوده ایم ؛ و در کشورهای پیشرفته ای چون فرانسه و ایتالیا نسبت به اجتماعگرائی از انعطاف بیش و بیشتری بر خوردار است . فرانسه و برخی از دیگر کشورهای اروپائی و به طور کلٌی پیشرفته ، با آمایش سرزمین به نوعی سیستم التقاطی اجتماعگرایانه ( سوسیالیستی ؟ ) - اقتصادگرایانه ( سرمایه داری ) با برنامه ریزی مختلط ( ارشادی ) رسیده اند که حتی اگر سرمایه داری شمرده شوند متضمن مبادیی اجتماعگرایانه و توجٌه بیشتر به مردم خود می باشند .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هم به جوانب اقتصادی و هم به خصوص به جوانب اجتماعی و مردم توجٌه کرده است و به این ترتیب کاملا" مقتضی کاربرد سیاست آمایش سرزمین ، یا سیاستی مشابه آن ، می باشد که تاکنون در این امر توفیقی که باید و شاید نداشته است ، و آنچه که در برنامه های ( غالبا" ناکارآی ) پنجساله باصطلاح توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی گنجانده شده است ، یا مصوباتی غیر از آنان ، نتوانسته اند در امر آمایش سرزمین و از آنجا آمایش های شهری و آمایش های شهری و روستائی اثربخش باشند .
در بخش مهمٌ آمایش ، یعنی بخش سیاسی - قانونی - اداری :
نخستین شرط اساسی آمایش شهری نیز چون آمایش سرزمین کلٌ کشور ، علاوه بر نیروی متخصص و مطالعات کافی :

 تهیٌه و تدوین قانون آمایش سرزمین و توسعه کشور .
 
  نظرات ()
برخی از منابع تاریخی آمایش شهری - شهرسازی - معماری به زبان فارسی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٧
توضیحات و مستندات :
در بخش تاریخچه آمایش شهری - شهرسازی :
برخی ، به ویژه در ایران ، حتی در شهرسازی و آمایش شهری گرایشی تاریخی دارند که ازنظر علمی می توانند کتاب های مرتبط با این موضوع به زبان فارسی را مطالعه کنند ؛ 
ازجمله در نظریه پردازی تاریخی :
گوردون چایلد . تاریخ : بررسی نظریه هایی در باره تاریخ گرایی . ترجمه محمد تقی فرامرزی . تهران . انتشارات مازیار
و آنگاه پژوهشهای بسیار مشهور چایلد چون :
گوردون چایلد . تطور اجتماعی . ترجمه احمد صبوری . تهران . انتشارت نیل .
گوردون چایلد . انسان خود را می سازد . ترجمه اسد پور پیرانفر . تهران . انتشارات پیام .
مترو پولسکی . سیر تحولات اجتماعی . ترجمه م . پورکاشانی . تهران . انتشارات چاپخش .
اچ . ای . بارنز و اچ بکر . تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه ابتدائی تا جامعه جدید . ترجمه جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی . تهران . انتشارات امیر کبیر ( کتابهای سیمرغ ) .
ایلین - سگال . چگونه انسان غول شد « داستان تکامل انسان » . ترجمه آذرآریان پور . تهران . کتابهای سیمرغ
ایلین سگال . انسان در گذرگاه تکامل . جلد دوم از چگونه انسان غول شد . ترجمه محمد تقی بهرامی حران . تهران . کتابهای سیمرغ
کلود ریویر . در آمدی بر انسان شناسی . ترجمه ناصر فکوهی . تهران . نشر نی
الکساندر ام اروین . مردم شناسی کاربردی : ابزار ها و دیدگاههایی برای امروز . ترجمه ی مهرداد وحدتی . تهران . نشر افکار
 
 
در بخش عملی - معماری
جیمز موریس . تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی . ترجمه راضیه رضا زاده . تهران . دانشگاه علم و صنعت ایران . چاپ چهارم . 1385 .
ویتوریو مانیا گولامپونیانی . معماری و شهرسازی در قرن بیستم . ترجمه لادن اعتضادی . تهران . دانشگاه شهید بهشتی .
 
 
در بخش آمایش شهری - شهرسازی
ژان باستیه ، و برنارد دزر . شهر . ترجمه دکتر علی اشرفی . تهران . دانشگاه هنر . چاپ دوم . 1382 .
به ویژه :
فصل چهارم : آمایش و شهرسازی
 
 
  نظرات ()
آمایش قانونی و اداری حقوق شهرسازی و آمایش سرزمین نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱

 

1 - آمایش قانونی و اداری 
حقوق شهرسازی و آمایش سرزمین
حقوق شهر سازی یا آمایش شهری مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که به منظور رسیدن به یک ساماندهی فضای جغرافیائیِ زندگی ، منطبق با هدف های مندرج در برنامه های هریک از تقسیمات کشوری ، اعم از شهر ، شهرستان ، استان و ... ، کشور به تصویب مراجع ذیصلاح از مجلس ملٌی کشور تا شورای محلٌه و روستای آن ، رسیده باشد .
این حقوق طبیعتا" بنا به مسائل ، مقتضیات ، مرام ، خط مشی و هدف های شهر ، شهرستان ، استان و کشور ، از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند ؛ ونمی توان مفاد حقوق آمایش شهری در یک کشورخاص را در کشوری دیگر به کار گرفت ؛ و بنابر این به عنوان یکی از اساسی ترین ضروریات امر شهرسازی و ساماندهی شهری ، آن را به دانشجویان آن کشور تدریس کرد .
در ایران اسلامی هنوز آمایش سرزمین به صورتی جدٌی مورد مطالعه قرار نگرفته است تا بنا به مقتضیٌات این کشور و این جامعه تعریف شود ، این تعریف مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد ، قانونی شود و اصولا" قانون آمایش سرزمین یا قانون آمایش سرزمین و توسعه به تصویب برسد و با لازم الاجرا شدنش قوانینی منشعب از خود یا به اصطلاح قوانین پائین دستی و از آنجمله قانون آمایش شهری - شهرسازی را مطرح کند . آنگاه مصوبٌه هائی دولتی چون مصوٌبات هیئت دولت ، شورای عالی شهرسازی ، شهرداری ها و سایر مراجع دولتی و اصولا" اداری مطرح می شوند .
مطالعات تهیه و تدوین قوانین و مقررات آمایش نیز معمولا" به انستیتوهای معتبر آمایش سرزمین ، که غالبا" در دانشگاههای معتبر جهانی قرار دارند واگذار می شوند و طبیعتا"  در یک کشور واحد ، دیدگاه یک مرکز علمی یا به اصطلاح دانشگاه ، دانشکده و انستیتو  نسبت به مرکز علمیی دیگر در حوزه آمایش سرزمین ، متفاوت است و در نتهای مطالعات و قبل از ارجاع به مراکز تصویب نیاز به اجماع کافی می یابد .
امٌا در ایران چون هنوز امر تهیه و تصویب قوانین مربوطه و در پی آن قواعد و مقررات ساماندهی شهری عملا" صورت نگرفته است (1)؛ به منظور آشنائی با یک پلان معتبر مربوطه فهرستی از موضوعات موردتدریس به عنوان حقوق شهرسازی و آمایش سرزمین در یکی از کشورها را می آوریم (2) :
یکی از منابع :
http://www.cours-de-droit.net/droit-de-l-urbanisme-et-de-l-amenagement-du-territoire-c27647570

(1) در برخی از کشورهای در حال توسعه ی آفریقائی نه تنها سالهاست که چنین قوانین و مقرراتی تهیه و تدوین و تصویب شده است بلکه ده ها سال است که مورد مطالعه و تدریس در دانشگاه ها نیز قرار گرفته است . در ایران معمولا" به نوشته های سندهای برنامه های پنجساله اکتفا می شود که تقریبا" از اساسِ حقیقی علمی - مطالعاتی بی بهره اند و در عمل نیز به ندرت به کار گرفته می شوند
(2) در ایران قواعد و مقرراتی به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است که آنچنان با قواعد و مقرات آمایش شهری مطابقت ندارد امٌا در عین حال مشابهت هائی اساسی دارد و تا حدودی نه چندان مطلوب تحت عنوان مقررات شهرسازی به کار گرفته می شود .
  نظرات ()
مطالب اخیر این جشن مبارک باد آمایش سرزمین به تاریخ پیوسته است . و « سیاست شهر & آمایش سرزمین به سبک فرانسه (7) تجارب مختلف آمایش سرزمین با نتایجی متغییر ابزار و وسایل اصلی آمایش کردن سرزمین در فرانسه الگوی توسعه ی مبتنی بر آمایش سرزمین اصول آمایش مبارک باد اصطلاح سرزمین : سرزمین شهرکجاست ؟ 25 اصطلاح کلیدی یا مفاهیم اساسیِ آمایش شهری
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (۳٢) علیرضا آیت اللهی (۱٦) آمایش سرزمین (۱٢) برنامه ریزی شهری (۱٠) جغرافیای شهری (٩) شهرسازی (۸) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٥) سیاست آمایش شهری (٤) شهرسازی عملی (٤) تعریف آمایش شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) آمایش شهری در فرانسه شهری (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) فضای شهری (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) آمایش چیست ؟ (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) سیاست شهر (٢) اجتماعگرائی (٢) قانون آمایش شهری (٢) آمایش شهری در عمل (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) قوانین و مقررات شهری (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) وظایف آمایشگر شهری (٢) مجریان آمایش شهری (۱) مناقصه طرحها (۱) متخصصان آمایش (۱) سفارش کارفرما (۱) برنامه ریزی آمایش شهری (۱) پژوهش برنامه ای (۱) برنامه آمایش و توسعه شهری (۱) پروژه آمایش و توسعه پایدار (۱) خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) (۱) قواعد و مقررات شهری (۱) برنامه ارشادی (۱) برنامه آمایش شهری (۱) ضرورت نقشه جغرافیائی (۱) مقررات ساختمان سازی (۱) مقررات تعمیر ، گسترش و نوسازی (۱) ضمائم برنامه (۱) مناطق خطر (۱) مناطق اداری - خدماتی (۱) اصطلاحنامه شهری (۱) مفاهیم اساسی شهرسازس (۱) اصطلاحات اصلی آمایش شهری (۱) اصطلاح سرزمین (۱) سرزمین شهر (۱) یرزمین داخل محدوده (۱) فیزیوکراتها (۱) دولتگرایان (۱) شهرگرایان (۱) الگوی توسعه آبشاری (۱) الگوی توسعه ی از بالا به پائین (۱) الگوی آمایش سرزمین (۱) ابزار آمایش سرزمین (۱) آمایش سرزمین به سبک فرانسه (۱) اصطلاحات آمایش سرزمین (۱) تجارب آمایش در قرانسه (۱) مباحث اولیه آمایش شهری (۱) آمایش شهری - کشوری (۱) آمایش شهری - روستائی (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) اقتصادگرائی ( سرمایه داری ) (۱) نظام سیاسی متمرکز (۱) قانون مستقل آمایش سرزمین (۱) برنامه در فرانسه (۱) برنامه ریزی مختلط (۱) برنامه ریزی ارشادی (۱) تطابق برنامه های فرانسه با آمایش (۱) وظایف آمایشگر (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) قوانین شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فعایت های شهری (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) مطالعات شهری (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) قطب توسعه (۱) عباس آخوندی (۱) بودجه دولتی (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) مدیریت یکپارچه شهری (۱) نظام برنامه ریزی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) تامین مالی (۱) منابع مالی (۱) برنامه و بودجه (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) لیبرالها (۱) برنامه توسعه (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) طرح جامع شهری (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بخش عمومی (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) بخش خصوصی (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب