alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
آمایش شهری ( ساماندهی شهری ) : شهرسازی : عمران شهری : جغرافیای شهری : آسیب شناسی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۸/۱
علیرضا آیت اللهی :
دانشجوی عزیز فارسی زبان

در یادداشت های قبلی آورده ایم که فرانسوی ها پس از ابداع رشته ی آمایش سرزمین و به تبع آن ، آمایش شهری به تدریج به این نتیجه رسیدند که مبادا آن را مستقل و جدا از شهرسازی بیانگارند . آمایش سرزمین در اکثر قریب به اتفاق محتوای موضوعی خود همان شهر سازی است مگر اینکه :
- اگر شهرسازی بیشتر متکی بر « ساخت و ساز » و بنابر این « معماری » است ، آمایش سرزمین بسیار بیشتر متکی بر شرایط زمین محل ٌ شهر ، روستا یا سایر ساخته ها است
- اگر شهر سازی بیشتر به شهر یا روستا ، به خودی خود و به صورتی مستقل می پردازند آمایش شهری به رابطه شهر یا روستا به نواحی اطراف خود و سایر شهر ها اهمیتی بسیار می دهد .
- اگر شهر سازی بیشتر به صنعت ساخت و ساز و به تعبیربیشتر ایرانی آن « عمران » * سرو کار دارد آمایش شهری متکی بر خواست ها و نیازهای انسان های استفاده کننده از شهر ، جغرافیای شهری ، جغرافیای انسانی و به طور کلٌی علوم انسانی است .
امٌا : 
- تا شهر سازی - معماری وساخت وسازهای ناشی از آنها صورت نگیرد آمایش شهری ، به صورت کلٌی و عمومی خود ، صورت نگرفته است ؛
و
- اگر شهر سازی بر اساس شناخت زمین محلٌ شهر و شرایط آن که مجموعا" « سرزمین شهر » تلقی می شود صورت نگیرد هرگز نتیجه ای مطلوب نخواهد داشت . معماری و شهرسازی بدون توجٌه به کاربریِ منطقی زمین نتیجه ی مطلوب را عاید نمی کند ؛ و نهایتا" نخستین گام در مطالعات و اقدامات شهرسازی شناخت سرزمین شهر یا همان جغرافیای شهری است و لاغیر :

مطالعات آمایش سرزمین اصالتا" مطالعاتی جغرافیائی است .

لازم و ملزوم

شهرسازی و آمایش شهری لازم و ملزوم یکدیگر اند با این تذکاریه که :
- توجٌه به جغرافیا و آمایش شهری اولویت دارد و اساسی تر است
- بدون اقدام به معماری و شهرسازی مطالعات جغرافیای آمایش شهری بی فایده خواهد بود 
پس :
به حدٌی رشته ی قدیمی آمایش سرزمین شهری و رشته ی قدیمی تر شهر سازی لازم و ملزوم یکدیگر اند که نمی توانند از یکدیگر منفک باشند و باید رشته ای واحد محسوب شوند .
و امروز نه تنها در فرانسه ، بلکه در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان عملا" به صورت رشته ای واحد در یک انستیتو ( مؤسسه ی مطالعاتی تحقیقاتیِ کاربردی ) مورد آموزش و پژوهش توام قرار می گیرند .

* ما معتقدیم که در زبان فارسی چندان تفاوتی میان مفهوم عمران و مفهوم آمایش نیست .
  نظرات ()
مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 2 . تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۸/۱

 
مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 2 
 
تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید در فرانسه )
: عملی ( حرفه ای )
 
شهر سازی به عنوان یک قلمرو حرفه ای ، عملیات و فنون  شهرسازی ناشی از سیاست های شهری و از جمله مهم ترین آن به عبارت زیر می باشند :
مسکن
حمل و نقل شهری و بین شهری
حفاظت از محیط زیست
منطقه ی فعالیت های اقتصادی و دستگاه تجاری
جنبه ی دوٌم یا این جنبه ی شهرسازی که مقتضی عملیات است ( بنا به مفاهیم قدیمی خود ) ، با بهینه سازی و به حدٌ اکثر رساندن استفاده از امکانات جغرافیائی به منظور ایجاد بهترین همآهنگی در کاربری ها و رفاه کاربران یا همان شهر وندان و میهمانان آنان ( ساکنان شهر ، شاغلان و به طور کلٌی فعالان ، گردشگران ، و ... ) شامل برنامه ریزی شهری و مدیریت اجرائی شهر یا باصطلاح همان شهرداری می شود .  
  نظرات ()
مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 1 . تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۸/۱
 

مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 1 
 
شاید بتوان مضمون آمایش شهری را قبل از همه و به صورتی مختصر ، جامع و مانع در تعریف آن دید :
 
تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید در فرانسه )
: نظری
 
« نظریه های شهر سازی  تحت عنوان یک رشته آموزشی - پژوهشی یا باصطلاح علمی رابطه ای بسیار تنگاتنگ با رشته هائی دارند که قاعدتا " جزء علوم انسانی به شمار می روند ؛ از جمله :
- جغرافیا
- آمایش
- اقتصاد
- علوم قضائی
- بوم شناسی
- انسان شناسی
- علوم سیاسی
- جامعه شناسی
- زبان شناسی
- نشانه شناسی ( شناخت علامات و اختصارات جغرافیائی مثلا" در نقشه ها ، و غیر آنها ) » 1
1 - مترجم . ازاینجاست که گفته می شود در آمایش شهری و به طورکلٌی آمایش سرزمین ، آمایشگر و به ویژه مدیریت آمایش می بایست یک تحصیلکرده ی در چند رشته و در واقع یک « همه فن حریف » باشد .
تذکر : ترجمه ی تحت اللفظی نیست
علیرضا آیت اللهی دارای تحصیلات عالی در رشته های جامعه شناسی ، زبان شناسی ( ادبیات ) ، انسان شناسی ( مردم شناسی ) ، جغرافیا ، آمایش سرزمین ، آمایش شهری ، اقتصاد ،  و به نوعی مدیریت دولتی و معماری با تجربیاتی کافی در امور قضائی می باشد .
منبع اصلی :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
  نظرات ()
موضوعات آمایش فضا - شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۸/۱
 
آیا چنین رشته ای در غیر از ایران هم وجود دارد ؟!

موضوعات آمایش فضا - شهرسازی *

اگرچه موضوعات آمایش فضای شهری به صورت کلاسیک آن ، چنانکه قبلا" آمد ، با مقتضیات کشورهای در حال توسعه ای چون ایران مناسب تر می نماید ؛ امٌا  اطلاع از موضوعات آمایش - شهرسازی متداول در جهان پیشرفته ی امروز نیز ضرورت خود را دارد ؛ مثلا" در فهرستی به این ترتیب که در بعضی از منابع عمومی این رشته آمده است :
فهرست موضوعات
1 . معرفت یا شناخت شناسی آمایش شهری 
( مفهوم و مضمون )
1 . 1 . تعریف آمایش شهری
2 . شکل گیری تدریجی ( تاریخ ) این مضمون
3 . تاریخ بکار گیری این مضمون
4 . گونه شناسی
4 . 1 . شهرسازی * قاعده مند (علمی . نظری )
4 . 2 . شهرسازی اجرائی ( عملی )
5 . حرفه ی شهرسازی
5 . 1 . کارِ شهرساز
6 . یادداشت ها و منابع و مآخذ
7 . منابع مورد توصیه به زبان فرانسه
7 . 1 . کتابنگاری
7 . 2 . مقاله های ضمیمه
7 . 2 . 1 . زمینه ( فصول اساسی )
7 . 2 . 2 . دیدگاهها
7 . 2 . 2 . 1 . مثال ها
7 . 2 . 3 . انجمن های حرفه ای
7 . 2 . 4 . مدرسه مهندسی
7 . 2 . 5 . انستیتو شهرسازی
7 . 3 روابط خارجی 

* فهرستی که در اینجا می آید توسط چند نفر از متخصصان مربوط در فرانسه ، به زبان فرانسه ، برای استفاده ی عموم دانشجویان و دانش پژوهان در سلسله مقالات ویکیپدیا آمده است ؛ و ما با وجود جدید بودنِ این فهرست اساسی ، بر مناسبت بیشتر فهرستی که قبلا" تحت عنوان فهرست موضوعات کلاسیک در 6 بخش ( پست ) ارائه داده ایم با وضعیت اداری - آموزشی - پژوهشی ایران تاکید داریم .
** یوربانیسم که در نظام شاهنشاهی با ترجمه به فارسی « شهرسازی » ، به نوعی « ساخت » و مهندسی نسبت داده شده است ؛ و غالبا" از رشته های مهندسی به شمار آمده است ، در واقع هر فعایتی است که به شهر مربوط شود و ما باوجود کاربرد این اصطلاح فارسی به عنوان غلط مصطلح از نظر دقٌت علمی آن را « شهرگری » ترجمه می کنیم .
  نظرات ()
آمایش ( ساماندهی ) فضا ، شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٧/٢٩
 
آمایش ( ساماندهی ) فضا ، شهرسازی
 
« آمایش شهری » نام و عنوانی نیست که در تمام مکاتب عمران و توسعه متداول باشد و بیش از همه در فرانسه بکار می رود ..
در قلمروی پیشرفته ی مدیریت شهری ، با هدف رفاه و توسعه ، و بنابر این برنامه ریزی مناسب آن در فرانسه ی امروز ، « آمایش شهری » و « شهرسازی » دو عنوان مترادف تلقی می شوند که دارای مفهوم و مضامینی مشترک اند ؛ و بنابر این رشته تحصیلی مربوط را غالبا" آمایش - شهرسازی می خوانند . بنابر این تعریف آمایش شهری می تواند همان تعریف شهرسازی باشد :
شهرسازی
شهر سازی هم یک رشته مطالعاتی است و هم یک رشته حرفه ای شامل :
* مطالعات امور شهری
* عمل شهری کردن ( گسترش و توسعه شهر ) ؛ ساماندهی شهر و نواحی جغرافیائی یا باصطلاح سرزمین وابسته به آن
در عمل ، به آنکه به چنین مطالعات و اموری می پردازد نه آمایشگر شهری ، بلکه شهرساز گفته می شود .
بدینترتیب در قلمرو ی دانشگاهی خود ، این رشته آموزشی - پژوهشی ، بنا به مطالعاتی که انجام می دهد و اقداماتی که به عمل می آورد ، نمی تواند از دو رشته ی آموزشی - پژوهشی دیگر مجزٌا و مستقل باشد :
- معماری ؛ بیشتر در بخش عملی خود
- جغرافیا ، بیشتر در بخش مطالعاتی خود
 
 
 
 
در فرانسه ی امروز ، آموزش و پژوهش دانشگاهی در این قلمرو در حوزه ی خاص ٌ خود  و غالبا" تحت عنوان « آمایش فضا ، شهرسازی » صورت می گیرد که به مقتضای امر نه در یک انستیتوی جغرافیا است و نه در یک انستیتوی معماری . بلکه در واقع انستیتوی خاصٌ خود را دارد :

انستیتوی آمایش فضا ، شهرسازی 
 
 
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر آمایش شهری ( ساماندهی شهری ) : شهرسازی : عمران شهری : جغرافیای شهری : آسیب شناسی مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 2 . تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید مضمون و محتوای آمایش شهری یا شهرسازی جدید - 1 . تعریف آمایش شهری ( شهرسازی جدید موضوعات آمایش فضا - شهرسازی آمایش ( ساماندهی ) فضا ، شهرسازی جئو کنفلوآنس موضوعات ، فصول و مباحث آمایش شهری کلاسیک (6) موضوعات ، فصول و مباحث آمایش شهری کلاسیک (5) موضوعات ، فصول و مباحث آمایش شهری کلاسیک (4) موضوعات ، فصول و مباحث آمایش شهری کلاسیک (3)
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (۱٤) علیرضا آیت اللهی (۱۱) جغرافیای شهری (٧) برنامه ریزی شهری (٦) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) شهرسازی (٤) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) تعریف آمایش شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) شهرسازی عملی (۳) سیاست آمایش شهری (٢) آمایش شهری در فرانسه (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) آمایش چیست ؟ (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) آمایش سرزمین (٢) فضای شهری (٢) شهری (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) مدیریت دولتی (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) ویکیپدیا (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) منافع مردم (۱) چند رشته ای (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) محیط زیست (۱) وزارت کشور (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱) معماری (۱) مکان (۱) فرانسه (۱) توسعه پایدار (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) شهرسازی نظری (۱) فعایت های شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب