alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
مبارک باد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٦/٢٩

  نظرات ()
سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٦/٢٠

 

سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی
مهندسی و فن‌آوری > مهندسی > مهندسی شهر سازی
در ایران سازمانهای متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین سهم را در مدیریت شهری دارا می باشند، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) و وزارت مسکن و شهرسازی است. 
هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد. 
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداریها عبارتند از : 
1.راهنمایی و نظارت بر شهرداریها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی. 
2.نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها. 
3.نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری. 
4.تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر. 
علاوه بر وظایف فوق‌الذکر، وزارت کشور برخی وظایف اجرایی را نیز دارا می باشد. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق تهیه برنامه دراز مدت توسعه کشور، برنامه‌های پنج ساله، برنامه ریزی، نظارت و تعیین بودجه، در مدیریت شهری سهیم است و وزارت مسکن و شهرسازی نیز از طریق تهیه، تصویب و نظارت بر تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و همچنین طرحهای جامع شهرستان و غیره، در امر مدیریت شهری مشارکت می کند. علاوه بر این، تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده و تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. 
  نظرات ()
محتوای مدیریت شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۳/۸
 
 
مدیریت شهری
قبلا" در همین سایت آورده ایم :
- یک شهر ؛ مجموعه ای است فیزیکی یا به اصطلاح کالبدی
- با محیطی که عموم مردم آن را شهری بدانند 
- دارای یک جمعیٌت قابل توجٌه انسانی
که فضای آن مهیٌای پذیرش فعالیت های مطلوب زندگی انسانی است :
- سکونت و مسکن
- تجارت یا بازرگانی
- صنعت
- آموزش و پرورش
- فعالیت های سیاسی
- فعالیت های فرهنگی
 این مشخصٌه های شهری یاد آور سازماندهی و تشکیلات یک کشور ، به ویژه وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ اداری آن هستند ؛ اگر چه مثلا" یک شهر ممکن است ، چون زاهدان ،  در سازماندهی اداری خود نیاز با یک سازمان قابل توجٌه زیر مجموعه وزارت نفت نداشته باشد و شهری دیگر چون آبادان به چنین سازمانی نه تنها نیاز مند بلکه ( از نظر مالی ) متکی باشد .
مجموعا" شاید بتوان مدیریت آمایش و برنامه ریزی شهری را پدیده ای چون مدیریت کشور ، امٌا به مقیاس کوچکترِ آن ، قیاس کرد : فراگیر تمام امور (1) .
از اینجا است که شهرها معمولا"  توسط متخصصان جامعه شناسی شهری ، جغرافیای انسانی وآمایش شهری و شهرسازی ، و اقتصاد شهری مورد مطالعه قرار میگیرند .
امٌا در حقیقت امر محل مطالعات جامعه شناسی ، اقتصاد ، جغرافیای انسانی و ... یک شهر به منظور آمایش شهری و شهرسازی در آن از یکدیگر جدا و تفکیک پذیر نیستند . مطالعه ی شهر به منظور آمایش و توسعه ی آن گرچه متکی به جغرافیا ، جمعیت شناسی ، جامعه شناسی ، امور اقتصادیِ جامعه ساکن ، و با توجٌه به کالبد فیزیکی این امور است ، امٌا موضوعی کاملا" بین رشته ای و فراگیر تقریبا" تمام رشته های مطالعاتی علوم انسانی و اجتماعی  از هر نظر شناخته شده است .

( 1 ) نه آنطور که عوام و کم سوادان تصور می کنند : فقط کالبد شهری ، موضوع معماری و شهر سازی .
 
 
  نظرات ()
جغرافیای شهری و آمایش سرزمین شهر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٢/٢٢
جغرافیای شهری
مقدمه :
به نظر ما حیف است که انسان عمرش را صرف کند ، هزینه هم بپردازد و آنگاه بنام « علم » به آموختن مطالبی بپردازد که :
- نه تنها در واقع در چهارچوب علم یا مطالعات علمی قرار نمی گیرند بلکه فریبنده و منحرف کننده هم هستند ! .
- کم ارزش اند و به قدر کافی اعتبار ندارند .
- در حلٌ امور و مسائل روز نمی توانند نقشی که باید و شاید ایفاء کنند .
- جدید تر و معتبر تر از آنها که پاسخگوی صرف وقت و صرف هزینه باشد وجود داشته دارد .
با اینهمه در مورد اخیر چنین موضوعی همیشه ، و به طور کامل ، صدق نمی کند و غالبا" کتاب ها یا فرهنگ های کلاسیک و قدیمی همچنان معتبر اند و گاه برخی از آنان اعتباری بیش از مثلا" نود در صد از منابع جدیدتر از خود دارند که به نظرما یکی از آنها کتاب « جغرافیای شهری » از پروفسور ژاکلین بژو گرنیه رئیس اسبق انجمن جهانی جغرافیا دانان ، در خدمت به آمایش سرزمین ، به ویژه آمایش شهری است که فهرست موضوعات آن را در اینجا نقل می کنیم ؛ چرا که به نظر ما آمایش شهری بدون آگاهی از این موضوعات تقریبا" غیر ممکن است :
فهرست موضوعات :
بخش اوٌل : شهرها
1 - پدیده « امور شهری »
2 - سیستم شهری
3 - نقش های شهرها
4 - طبقه بندی شهرها
بخش دوٌم : فضای شهری
5 - شرایط فضائی توسعه شهری
6 - نقشه و گسترش شهر
7 - محدوده شهری و تفاوت فضائی بخش های درونی شهر
8 - کاربری زمین و بهای زمین شهری
9 - ارتباطاط و مخابرات
10 - مسکن ( فضای بخش مسکونی )
10 - بازرگانی در شهر
11 - صنایع در شهر
بخش سوٌم : کار و فعالیت در شهر
13 - تمرکز امور در شهر
14 - جمعیت شهری
15 - زندگی و فعالیت های شهریان : برآوردن نیازهای مصرفی ساکنان شهر
16 - زندگی و فعالیت های شهریان : کار و شغل
بخش چهارم : سیاست و شهر
17 - سرمایه گذاریهای شهری
18 - سیاست و شهر
19- سیاست و شکل شهر
بخش پنجم : محیط زیست در شهر
20 - رابطه ی میان شهر و روستا
21 - سازماندهی سرزمین ( آمایش سرزمین شهر )
و....
توجٌه : ترجمه های ما تحت اللفظی نیستند .
Jacqueline Beaujeu - Garnier . GEOGRAPHIE URBAINE . Arnold Colin - collection U . Paris
  نظرات ()
توضیحی ضروری در اهمٌت جغرافیای شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٢/٢٠
 
توضیحی ضروری در اهمٌت جغرافیای شهری :
 
در حوالی سال 1360 که در یک انستیتوی مشهور و معتبر آمایش سرزمین در فرانسه مشغول به تحصیل شدم متوجٌه شدم که رئیس انستیتو یک جامعه شناس است ، استادان ارشدش استادان رشته مدیریت ، حقوق اداری ، جغرافیا ، شهرسازی و ... تقریبا" از تمام رشته ها بودند ؛ و در مقابل پرسشهای ما دانشجویان که :
آمایش سرزمین چیست ؟
پاسخ هائی متفاوت می دادند و از آنجمله :
- از روشها ، و به خصوص سیاستهای توسعه است ؛ توسعه پایدار که محیط زیست را نیز در بر می گیرد
- مدیریت سرزمین در راه توسعه ی مطلوب ( عادلانه ) است
- مطالعه سرزمین ( جغرافیا ) و توسعه ( اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی ) آن است 
- برنامه ریزی توسعه فضائی است
و زمانی که متوجٌه زیربنا بودن مطالعات جغرافیائی و اهمٌیت آن به عنوان نخستین مرحله از آمایش و توسعه شدم و برای ادامه ی تحصیل به دوره دکتری آمایش سرزمین در انستیتوی جغرافیای دانشگاه اکس - آن - پرووانس وارد شدم ؛ و لازم بودکه حتما" یکی از دو گرایش شهری و روستائی را انتخاب کنم ؛ و گفته شد که آمایش شهری عملا" آمایش روستائی و نهایتا" تمام آمایش ناحیه ای و سرزمین را در بر میگیرد ؛ باز پرسشهائی اساسی مطرح شد که :
- آمایش شهری چیست ؟
با پاسخ هائی چون :
- محور اساسی آمایش سرزمین
- کاربرد خردمندانه جغرافیای شهری ( که ازآنجا طبیعتا" ملزوم جغرافیای ناحیه ای و جغرافیای منطقه ای و... است ) در امر توسعه
- برنامه ریزی ( فضای ) شهری؛ و اصلاح ساختارکنونی شهر
- شهرسازی و معماری مرتبط با آن 
و....
که عملا" به مدیریت یا در واقع وضع و اجرای سیاستهای توسعه شهری می پرداخت ؛ این سیاست ها تاحدود زیادی ( و نه همگی ) مبتنی بر کالبد شهری بودند ؛ کالبد شهری تحت تاثیر شرایط ، یعنی امکانات و تنگناهای ، جغرافیائی محل شهر قرار داشت و به این ترتیب متخصصان بزرگ جغرافیای جهان تا آنجا پیش رفتند که مطالعات جغرافیائی را پایه و ضرورت اولیٌه آمایش معرفی کنند و در آمایش شهری به « جغرافیای شهری » متکی شوند . از آنجمله پروفسور بژو گرنیه ، رئیس انجمن جغرافیادانان جهان در آن زمان ، کتابی در باره جغرافیای شهری تالیف کرده است که در اکثر کشورهای جهان اساس کار در آمایش شهری قرار گرفته است .
امروز چه بسا تخصص گرائی هایی بسیار دقیق در کشورهای پیشرفته ی صنعتی ( که طبیعتا" بیشتر به معنی پیشرفته ی علمی است ) استراتژی و پروژه های توسعه شهری را خاص تر و محدود تر ساخته باشد ، لیکن در کشورهائی که همچنان در امر آمایش سرزمین و توسعه در ابتدای راه هستند فهرست موضوعات جغرافیای شهری کتاب پروفسور ژاکلین بژوگرنیه می تواند نخستین راهگشا محسوب شود .    
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر مبارک باد سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران محتوای مدیریت شهری جغرافیای شهری و آمایش سرزمین شهر توضیحی ضروری در اهمٌت جغرافیای شهری « شهری » ، صفتی نسبتا" ناشناخته در ایران شهری کیست ؟ و اصولا" شهری به چه معنی است ؟ یلدایتان مبارک جغرافیای شهری اساس شهر سازی و آمایش شهری است اهمٌ موضوعات آمایش سرزمین در آمایش شهری است
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (٩) آمایش شهری چیست ؟ (٥) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) جغرافیای شهری (٤) فضای جغرافیائی (۳) برنامه ریزی شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) آمایش شهری در فرانسه (٢) تعریف شهر (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) آمایش سرزمین (٢) شهرسازی (٢) شهری (٢) مدیریت شهری (٢) مدیریت دولتی (٢) آمایش چیست ؟ (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) منافع مردم (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) وزارت کشور (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) فضای شهری (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فعایت های شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب