alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
این جشن مبارک باد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/٢/٢٢

  نظرات ()
آمایش سرزمین به تاریخ پیوسته است . و « سیاست شهر & نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٢/٢٦

 

 

« سیاست شهر »
 
امروز عملا"
 
آمایش سرزمین به تاریخ پیوسته است . و

 
« سیاست شهر » جای آن را گرفته است
 
 
از 1393 میلادی برابر با 1371 - 1372 خورشیدی آمایش  سرزمین به معنی کلاسیک خود که امروز در ایران رواج دارد و حتی در دانشگاهها ( عملابیشتر توسط غیر متخصصان و از نیروهای سیاسی ) تدریس می شود ، اهمٌیت خود را تقریبا" بطور کامل از دست داد ؛ و جای خود را به سه موضوع ِ « رسیدگی به روستاهای دور افتاده » ، « بازسازی مراکز صنعتی » که دیگر چندان در چارچوب مفهوم اصلی آمایش سرزمین قرار نمی گیرند ؛ و بخصوص « سیاست شهر » داد . به تعبیری می توان سیاست شهر را جانشین آمایش سرزمین دانست که از حدود بیست سال قبل و در عمل جائی برای آمایش سرزمین در فرانسه با قی ننهاده است ؛ و حتی مرکز اصلی آمایش سرزمین فرانسه ( داتار ) منحل شده مرکز سیاست شهر تحت عنوان « سازمان عمومی عدالت بین مناطق کشور » به جای آن به فعالیت مشغول شده است * .
« سیاست شهر » چیست ؟
منظور از « سیاست شهر » کاهش شکاف توسعه در سطح شهر ، و احقاق حقٌ مردمی  محلٌه های محروم تر و بهبود شرایط زندگی آنهاست . در حال حاضر حدود پنج و نیم میلیون نفر از فرانسویان در 1500 محلٌه از فقیرترین محلٌه های فرانسه زندگی می کنند که هدف سیاست شهر در جغرافیای اولویت بندی به محروم ترین قرار گرفته اند . در پاسخگوئی به انبوه مسائلی که گریبانگیر این مناطق شده است سیاست شهر به تدارک حقوق عمومی و تاسیس و تجهیز سرویس های خدمات شهری عمومی پرداخته دارای ابزار لازم برای  مداخله در امور شهر به منظور حلٌ مشکلات ساکنان می باشد . « سازمان عمومی عدالت بین مناطق کشور » موظف است که سیاست مزبور را درچهارچوب برنامه ای دولتی (بین وزارتی و بین سازمانی ) تدوین کرده و به اجرا گذاشته سازمانهای مربوط به آن را مدیریت کند . 
سازمان عمومی عدالت بین مناطق کشور ، تحت این عنوان به هماهنگ کردن اقدامات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در انجام وظایف خود در تهیه و تدوین مبانی و متون حقوقی و قوانین و مقررات در این زمینه می پردازد . دران مورد سازمان مزبور امور اداری « شورای ملٌی شهرها » را ، که نظرات ، توصیه ها و گزارش های سالانه اش در تهیه و تدوین سند « سیاست شهر » بکار می رود ، بر عهده دارد . به موازات این امر ، سازمان عمومی عدالت بین مناطق کشور در خدمت اجرای وظایف حفاظتی و نظارتی « مرکز ملٌی نوسازی شهری » نیز قرار دارد ؛ همچنین ، در خدمت در خدمت امور اداری « مؤسسه ملٌی خدمات عمومی آمایش و بازسازی فضاهای تجاری و حرفه ای » ، و « مرکز کارفرمایان فرانسه » . وی تاثیرات سیاست های شهری را  معمولا" بنا به گزارش های « هیئت نظارت ملٌی بر سیاست شهر » ، که نقش دبیر خانه ی آن را نیز برعهده دارد ، بررسی می کند . بخصوص از  طریق مؤسسات مربوطه از هرگونه تجربیات ابداعی در محلٌه های شهر ها حمایت کرده با خبرگان « سیاست شهر » ، به ویژه از راه تامین مالی و تشویق شبکه ی مال مراکز درآمد های منطقه ای سیاست شهر ، همراهی می کند . .
    
* نگارنده که در همان اوان افتخار گفتگوئی دوساعته با پروفسور کلاوال ، یکی از معدود اعاظم آمایش سرزمین در فرانسه ، را طی همایش دین و محیط زیست در تهران یافته بود ، و از چند و چون و ضرورت این تغییر اطلاع داشت آن را نزد مسؤولان امر ، بخصوص محمد علی نجفی و محمد رضا عارف ، در ایران تشریح کرد . لیکن نزد ایشان همچنان سایر سیاست ها بر « سیاست شهر » اولویتی بسیار بسیار زیاد داشت . حتی پس از حدود هفت سال نیز نوشته اینجانب بطور کامل در شماره 26 « مدیریت و برنامه ریزی » / مرداد 1380 . درج نشد و ....
  نظرات ()
آمایش سرزمین به سبک فرانسه (7) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٢/٢۳
آمایش سرزمین به سبک فرانسه (7)
 
 

در آستانه ی هزاره سوٌم

در دوره ای جدیدتر ؛ یعنی از زمان رها ساختن برنامه فرانسه ( برنامه 1993 به اجرا در نیامد ) ، بر « رها کردن برنامه ای در سطح استراتژی ملٌی به نفع نگاهی جدید و نسبتا" موضعی » مهر تائید زد (1) . به این ترتیب دولت فرانسه توجٌه بیشتر خود به قلمروهای بخشی را مورد تاکید قرار داد ؛ یا در واقع به مسائل بخش ها ی گوناگون اقتصادی برحسب محل ( سرزمین ) آنها . در این نگرش ، سازمان های تخصصی آمایش یرزمین تا حدودی قدرت همآهنگ کنندکی و هدایت خود را از دست می هند و مقابلا" وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اینگونه امور ، منتهی با توجٌه بسیار بیشتر به محل های جغرافیائی مسائل بخشی ، به عمل می پردازند ( گرایشی که از اوایل سالهای 1980 در سه بخش اساسی تدارک دیده می شد :
- سیاست شهر
- روستا های دوردست
و
- حوزه های باززنده سازی صنعتی )
 ویرایش اوٌل

اقتباس از :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France#Principes_d.27am.C3.A9nagement

(1) علیرضا آیت اللهی : عقب ماندگیِ ، غالبا" فزاینده ، باصطلاح آمایشگران کشورهای در حال توسعه ، نسبت به تفکرات و روشهای علمی و فنٌی کشورهای پیشرفته ، در دانش و بینش سبب شده است که با نوعی انجماد فکری تصور کنند که روش های آمایش سرزمین نیز چون فرمول های ساده حساب و هندسه ، منجمد و بلا تغییر و بلا توسعه و مثلا" چون همان فرمولهای گلیست 1960 می باشند حال آنکه لا القل در فرانسه چند مرتبه دارای تغییراتی اساسی شده اند که یکی از این دفعات در همان حوالی سال 1993 میلادی / 1371 خورشیدی و تحت عنوان « نگرش جدید به آمایش سرزمین » است ؛ که از آن به بعد شامل تمام سرزمین بلا استثناء و به صورتی یکپارچه نیست بلکه عملا" توجٌه بیشتر بر شهر هاو آنهم به محلٌه های بحرانی آنهاست . در این نگرش ، سازمان های تخصصی آمایش یرزمین تا حدودی قدرت همآهنگ کنندکی و هدایت خود را از دست می هند و مقابلا" وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اینگونه امور ، منتهی با توجٌه بسیار بیشتر به محل های جغرافیائل مسائل بخشی ، به عمل می پردازند ( گرایشی که از اوایل سالهای 1980 در سه بخش اساسی تدارک دیده می شد :
- سیاست شهر
- روستا های دوردست
و
- حوزه های باززنده سازی صنعتی ) .
  نظرات ()
تجارب مختلف آمایش سرزمین با نتایجی متغییر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٢/٢٢
آمایش سرزمین به سبک فرانسه (6)

تجارب مختلف آمایش سرزمین با نتایجی متغییر

نخستین تجربه های آمایش سرزمین در فرانسه کم تعداد بودند ، و چنانکه در برنامه ملٌی آمایش سرزمین فرانسه در سال 1957 مشااهده می شود تا زمانی که استراتژیی در سطح وسیع کشور ( با ایجاد داتار در عصر حکومت گلیست ها ) فرانسه به اجرا گذاشته نشد ، مشخصاتی کوتاه مدٌت و محدود داشتند .  
 ویرایش اوٌل
اقتباس از :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France#Principes_d.27am.C3.A9nagement

علیرضا آیت اللهی : انحرافی ترین فرض یا حتی تصور ، این است که آمایش یک شهر تنها به همان شهر و مدیریت آن مربوط می شود :
- شهر جزئی از کشور و مدیریت کشور است
- یک شهر بیگمان با سایر شهر ها در ارتباط است
- یک شهر با روستاها ، و بخصوص روستاهای تابعه خود ، انواع روابط دارد .
 
اینگونه مباحث در فرانسه ی دهه 1955 - 1964 اوج گرفته اند ؛ از جمله تحت عناوین :
- ( شهر های ) قطب توانمندی ، که در ایران بیشتر تحت عنوان قطب توسعه شناخته شده اند .
 
- نظرات و نظریه های مرتبط ( جغرافیائی - اقتصادی - معماری و شهرسازی ) :
- باغ نیویورکی
- آمایش سرزمین نباید محدود و منحصر به بخش عمومی و بخش شبه عمومی بشود
- دیدگاه دولتگرا
- آمایش سرزمین = سیاستهای عمومی
- لیبرالیسم در آمایش
- آیا آمایش سرزمین بخشی از مطالعات فضای جغرافیائی است ؟
- نواقص آمایش در آن زمان
- مسئله محرومیت بخشی بزرگ از کشور فرانسه از آبادی و جمعیت و ارائه طریقی برای آبادتر ساختن و پرجمعیت تر ساختن آن .
لطفا" نگاه کنید به : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France
  نظرات ()
ابزار و وسایل اصلی آمایش کردن سرزمین در فرانسه نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٢/۱٩

پارک ملٌی کلانک در فرانسه

آمایش سرزمین به سبک فرانسه (5)

ابزار و وسایل اصلی آمایش کردن سرزمین در فرانسه

- ردیف کردن امور
- ساماندهی ملکی روستائی
- شورای معماری ، شهرسازی و محیط زیست
- کالج سواحل
- کالج محوطه ها
- امکانات ساخت محدود
- هیئت بین وزارتی ( دولتی ) آمایش سرزمین و توانمندی های منطقه ای ( داتار )
- اظهار نامه مخاطره
- راهنمای سرزمینی آمایش
- غرامت مورد تقاضای سازندگان
- نظرخواهی عمومی در خصوص حفاظت از محیط زیست
- محیط طبیعی آسیب پذیر
- قرارداد هماهنگی اجتماعی شهر
- مطالعه آثار امور آمایشی ، اقدامات جبران خسارتِ خسارت دیدگان و اقدامات حفظ و نگهداری
- قانون سواحل
- بناهای تاریخی
- حق پیشفروش اضافات
- پارک ملٌی
- پارک طبیعی منتطقه ای
- جواز آمایش کردن
- جواز ساخت و ساز
- طرح عامٌ المنفعه
- برنامه ی استانی کمک به مسکن محرومان
- برنامه محلٌی آمایش شهری و شهرسازی
- مناطق حفاظت شده ( ملٌی ، منطقه ای ، خاص ٌ )
- سافر
- طرح هادی آمایش منطقه ای
- طرح بخش
- طرح هماهنگی منطقه ای
- طرح هادی آمایش و مدیریت آبها
- طرح منطقه ای هماهنگی بومی ( اکولوژیک )
- طرح منطقه ای آب ، هوا و انرژی
- طرح منطقه ای آمایش ، توسعه پایدار و استقرار عدالت بین سرزمین ها
- طرح هادی منطقه ایل - دو - فرانس ( پاریس )
- سیستم اطلاعات جغرافیائی
- راسته های سبز - آبی 
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر این جشن مبارک باد آمایش سرزمین به تاریخ پیوسته است . و « سیاست شهر & آمایش سرزمین به سبک فرانسه (7) تجارب مختلف آمایش سرزمین با نتایجی متغییر ابزار و وسایل اصلی آمایش کردن سرزمین در فرانسه الگوی توسعه ی مبتنی بر آمایش سرزمین اصول آمایش مبارک باد اصطلاح سرزمین : سرزمین شهرکجاست ؟ 25 اصطلاح کلیدی یا مفاهیم اساسیِ آمایش شهری
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (۳٢) علیرضا آیت اللهی (۱٦) آمایش سرزمین (۱٢) برنامه ریزی شهری (۱٠) جغرافیای شهری (٩) شهرسازی (۸) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٥) سیاست آمایش شهری (٤) شهرسازی عملی (٤) تعریف آمایش شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) آمایش شهری در فرانسه شهری (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) فضای شهری (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) آمایش چیست ؟ (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) سیاست شهر (٢) اجتماعگرائی (٢) قانون آمایش شهری (٢) آمایش شهری در عمل (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) قوانین و مقررات شهری (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) وظایف آمایشگر شهری (٢) مجریان آمایش شهری (۱) مناقصه طرحها (۱) متخصصان آمایش (۱) سفارش کارفرما (۱) برنامه ریزی آمایش شهری (۱) پژوهش برنامه ای (۱) برنامه آمایش و توسعه شهری (۱) پروژه آمایش و توسعه پایدار (۱) خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) (۱) قواعد و مقررات شهری (۱) برنامه ارشادی (۱) برنامه آمایش شهری (۱) ضرورت نقشه جغرافیائی (۱) مقررات ساختمان سازی (۱) مقررات تعمیر ، گسترش و نوسازی (۱) ضمائم برنامه (۱) مناطق خطر (۱) مناطق اداری - خدماتی (۱) اصطلاحنامه شهری (۱) مفاهیم اساسی شهرسازس (۱) اصطلاحات اصلی آمایش شهری (۱) اصطلاح سرزمین (۱) سرزمین شهر (۱) یرزمین داخل محدوده (۱) فیزیوکراتها (۱) دولتگرایان (۱) شهرگرایان (۱) الگوی توسعه آبشاری (۱) الگوی توسعه ی از بالا به پائین (۱) الگوی آمایش سرزمین (۱) ابزار آمایش سرزمین (۱) آمایش سرزمین به سبک فرانسه (۱) اصطلاحات آمایش سرزمین (۱) تجارب آمایش در قرانسه (۱) مباحث اولیه آمایش شهری (۱) آمایش شهری - کشوری (۱) آمایش شهری - روستائی (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) اقتصادگرائی ( سرمایه داری ) (۱) نظام سیاسی متمرکز (۱) قانون مستقل آمایش سرزمین (۱) برنامه در فرانسه (۱) برنامه ریزی مختلط (۱) برنامه ریزی ارشادی (۱) تطابق برنامه های فرانسه با آمایش (۱) وظایف آمایشگر (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) قوانین شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فعایت های شهری (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) مطالعات شهری (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) قطب توسعه (۱) عباس آخوندی (۱) بودجه دولتی (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) مدیریت یکپارچه شهری (۱) نظام برنامه ریزی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) تامین مالی (۱) منابع مالی (۱) برنامه و بودجه (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) لیبرالها (۱) برنامه توسعه (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) طرح جامع شهری (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بخش عمومی (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) بخش خصوصی (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب