alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
عید سعید فطر مبارکباد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٤/۱٦

  نظرات ()
عید فطر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٤/۱٦

  نظرات ()
رمضان کریم نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۳/۱۸

  نظرات ()
محتوای مدیریت شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۳/۸
 
 
مدیریت شهری
قبلا" در همین سایت آورده ایم :
- یک شهر ؛ مجموعه ای است فیزیکی یا به اصطلاح کالبدی
- با محیطی که عموم مردم آن را شهری بدانند 
- دارای یک جمعیٌت قابل توجٌه انسانی
که فضای آن مهیٌای پذیرش فعالیت های مطلوب زندگی انسانی است :
- سکونت و مسکن
- تجارت یا بازرگانی
- صنعت
- آموزش و پرورش
- فعالیت های سیاسی
- فعالیت های فرهنگی
 این مشخصٌه های شهری یاد آور سازماندهی و تشکیلات یک کشور ، به ویژه وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ اداری آن هستند ؛ اگر چه مثلا" یک شهر ممکن است ، چون زاهدان ،  در سازماندهی اداری خود نیاز با یک سازمان قابل توجٌه زیر مجموعه وزارت نفت نداشته باشد و شهری دیگر چون آبادان به چنین سازمانی نه تنها نیاز مند بلکه ( از نظر مالی ) متکی باشد .
مجموعا" شاید بتوان مدیریت آمایش و برنامه ریزی شهری را پدیده ای چون مدیریت کشور ، امٌا به مقیاس کوچکترِ آن ، قیاس کرد : فراگیر تمام امور (1) .
از اینجا است که شهرها معمولا"  توسط متخصصان جامعه شناسی شهری ، جغرافیای انسانی وآمایش شهری و شهرسازی ، و اقتصاد شهری مورد مطالعه قرار میگیرند .
امٌا در حقیقت امر محل مطالعات جامعه شناسی ، اقتصاد ، جغرافیای انسانی و ... یک شهر به منظور آمایش شهری و شهرسازی در آن از یکدیگر جدا و تفکیک پذیر نیستند . مطالعه ی شهر به منظور آمایش و توسعه ی آن گرچه متکی به جغرافیا ، جمعیت شناسی ، جامعه شناسی ، امور اقتصادیِ جامعه ساکن ، و با توجٌه به کالبد فیزیکی این امور است ، امٌا موضوعی کاملا" بین رشته ای و فراگیر تقریبا" تمام رشته های مطالعاتی علوم انسانی و اجتماعی  از هر نظر شناخته شده است .

( 1 ) نه آنطور که عوام و کم سوادان تصور می کنند : فقط کالبد شهری ، موضوع معماری و شهر سازی .
 
 
  نظرات ()
جغرافیای شهری و آمایش سرزمین شهر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٢/٢٢
جغرافیای شهری
مقدمه :
به نظر ما حیف است که انسان عمرش را صرف کند ، هزینه هم بپردازد و آنگاه بنام « علم » به آموختن مطالبی بپردازد که :
- نه تنها در واقع در چهارچوب علم یا مطالعات علمی قرار نمی گیرند بلکه فریبنده و منحرف کننده هم هستند ! .
- کم ارزش اند و به قدر کافی اعتبار ندارند .
- در حلٌ امور و مسائل روز نمی توانند نقشی که باید و شاید ایفاء کنند .
- جدید تر و معتبر تر از آنها که پاسخگوی صرف وقت و صرف هزینه باشد وجود داشته دارد .
با اینهمه در مورد اخیر چنین موضوعی همیشه ، و به طور کامل ، صدق نمی کند و غالبا" کتاب ها یا فرهنگ های کلاسیک و قدیمی همچنان معتبر اند و گاه برخی از آنان اعتباری بیش از مثلا" نود در صد از منابع جدیدتر از خود دارند که به نظرما یکی از آنها کتاب « جغرافیای شهری » از پروفسور ژاکلین بژو گرنیه رئیس اسبق انجمن جهانی جغرافیا دانان ، در خدمت به آمایش سرزمین ، به ویژه آمایش شهری است که فهرست موضوعات آن را در اینجا نقل می کنیم ؛ چرا که به نظر ما آمایش شهری بدون آگاهی از این موضوعات تقریبا" غیر ممکن است :
فهرست موضوعات :
بخش اوٌل : شهرها
1 - پدیده « امور شهری »
2 - سیستم شهری
3 - نقش های شهرها
4 - طبقه بندی شهرها
بخش دوٌم : فضای شهری
5 - شرایط فضائی توسعه شهری
6 - نقشه و گسترش شهر
7 - محدوده شهری و تفاوت فضائی بخش های درونی شهر
8 - کاربری زمین و بهای زمین شهری
9 - ارتباطاط و مخابرات
10 - مسکن ( فضای بخش مسکونی )
10 - بازرگانی در شهر
11 - صنایع در شهر
بخش سوٌم : کار و فعالیت در شهر
13 - تمرکز امور در شهر
14 - جمعیت شهری
15 - زندگی و فعالیت های شهریان : برآوردن نیازهای مصرفی ساکنان شهر
16 - زندگی و فعالیت های شهریان : کار و شغل
بخش چهارم : سیاست و شهر
17 - سرمایه گذاریهای شهری
18 - سیاست و شهر
19- سیاست و شکل شهر
بخش پنجم : محیط زیست در شهر
20 - رابطه ی میان شهر و روستا
21 - سازماندهی سرزمین ( آمایش سرزمین شهر )
و....
توجٌه : ترجمه های ما تحت اللفظی نیستند .
Jacqueline Beaujeu - Garnier . GEOGRAPHIE URBAINE . Arnold Colin - collection U . Paris
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر عید سعید فطر مبارکباد عید فطر رمضان کریم محتوای مدیریت شهری جغرافیای شهری و آمایش سرزمین شهر توضیحی ضروری در اهمٌت جغرافیای شهری « شهری » ، صفتی نسبتا" ناشناخته در ایران شهری کیست ؟ و اصولا" شهری به چه معنی است ؟ یلدایتان مبارک جغرافیای شهری اساس شهر سازی و آمایش شهری است
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (٩) آمایش شهری چیست ؟ (٥) جغرافیای شهری (٤) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) برنامه ریزی شهری (۳) فضای جغرافیائی (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) تعریف شهر (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) آمایش شهری در فرانسه (٢) آمایش چیست ؟ (٢) آمایش سرزمین (٢) مدیریت دولتی (٢) شهرسازی (٢) شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) مدیریت شهری (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱) روستائی (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) فضای شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) منافع مردم (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) فعایت های شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب