alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/٩/۱٧

مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی

مفهوم و مضمون آمایش شهری هرگز نمی تواند از شهری کردن جدا باشد . آمایش شهری و شهرسازی تحرٌکی است در طول تاریخ بشر در تغییر ( بهبود ) شکل جامعه ؛ که می توان آنرا شهری کردن و بخصوص شهری شدن و شهر نشینی ، یعنی افزایش تعداد افرادی که در شهر زندگی می کنند به تعداد کلٌ جمعیت کشور دانست . بنابر این مبتنی است بر :

-   روند پیشرفت  توسعه شهرها

-  تمرکز جمعیت در شهرها

روند شهری کردن جمعیت بر حسب کشورهای مختلف تفاوت دارد .

شهری کردن می تواند به صور زیر بوده باشد :

 بر اساس فرهنگی ، تاریخی ؛ مثل پایتخت بودن یا مرکز استان بودن یا مذهبی بودن ( مثل مکٌه – مشهد یا قم ) حول محور شهرهای موجود ، که در مناطق جاذب کشور قرار گرفته اند یا فقط جاذبه ای فرهنگی دارند .

مناطقی که از نظر تجاری – صنعتی – نظامی – و... به صورتی استراتژیک اهمٌیتی بیش از پیش می یافته اند ( مثل عسلویه ) .

برخی از شهرهائی که ناگهان ، و باصطلاح قارچگونه ، به دلیل بندر بودن یا در کنار منابع معدنی و اولیٌه قراداشتن و نظایر اینها گسترش می یابند ؛ چون در زمان سابق آبادان ، و امروز چابهار ، رفسنجان ، و...

شهری کردن و شهری شدن آنچنان در اختیار دولتها و سایر مراجع رسمی نیست ؛ و به نوعی « سرنوشتی  بنا به قضا و قدر » تقویم می شود ؛ قصد آمایش شهری این است که حکٌام و مدیریت ها گسترش و توسعه شهرها را بنا به شیوه ای مطلوب سازند .

 

شهری کردن ، شهری شدن ( شهر نشینی ) ، آمایش شهری ، شهرسازی ، توسع شهری ، روند شهری کردن ، تمرکز جمعیت ، جاذبه شهر نشینی ، رشد قارچگونه شهر

  نظرات ()
آمایش شهری / شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/٩/۱٦

 

آمایش شهری / شهرسازی

اصطلاح آمایش ، و درواقع « آمایش سرزمین » که چندسال پس از نیمه قرن حاضر ، 1350 ، وارد ایران و زبان فارسی شده است ترجمه ای از زبان فرانسه و قاعدتا" رهاوردی از علوم انسانی – اجتماعی – اقتصادی آن کشور است که پس از حدود یک دهه بر اثر تحوٌلات اساسی سیاسی در کشور ، آن نیز تحت تاثیر کشمکش های سیاسی قرار گرفته است ؛ و گاه نه تنها از مفهوم اصلی خود به دور افتاده است ؛ بلکه حتی کاملا" مورد تحریف قرار گرفته با مفهومی وارونه معرفی گردیده است .

امروز عموما" تصوٌری صحیح از آمایش سرزمین در ایران وجود ندارد .

حال آنکه در مورد شهرها

« ساماندهی شهر » یا آمایش شهر تقریبا" برای همه مفهوم است .

سرزمین اصولا" مفهومی جغرافیائی دارد که مورد آمایش یا ساماندهی قرار می گیرد و به این ترتیب آمایش هر سرزمینی قبل از همه مقتضی مطالعات جغرافیائی آن سرزمین ، و در مورد هر شهر مقتضی جغرافیای شهری ، است .

آمایش شهری حاکی از ساماندهی سرزمین شهر ؛ و به این جهت بنا بر مطالعات جغرافیائی – طبیعی – اقتصادی – اجتماعی ( جمعیتی و... ) و آنگاه فنون ساماندهی است که قاعدتا" همان فنون شهر سازی ، مدیریت شهری و برنامه ریزی خاص آن که برنامه ریزی شهری باشد ، می نمایند .

آمایش سرزمین ، سرزمین ، آمایش ( ساماندهی ) ، مطالعات جغرافیائی ، جغرافیای شهری ، شهرسازی ، برنامه ریزی شهری ، جغرافیای طبیعی ، امکانات ، تنگناها

 

  نظرات ()
تاریخچه آمایش شهری در فرانسه نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/۸/۱٤

 

 تاریخچه آمایش شهری در فرانسه

پروؤه های بزرگ آمایش شهری ، خواه آنها که ناشی از نوسازی شهری بوده اند ؛ مثل :

- محلٌه های آسیب پذیر

- محوطه های صنعتی متروکه

- نوسازی محوطه های میراث فرهنگی در مراکز شهرها

 ....

و خواه در ابداع و ساختن مجتمع هائی جدید ؛ مثل :

-      محله های خاص

-      محله هائی عمومی جدید

-      شهرهای جدید

تاریخ آمایش شهری در دهه های اخیر را شکل داده اند .

فصول اصلی آمایش سرزمین ، به ویژه آمایش شهری ، را همین شش فصل تشکیل می دهند .

تشکیل تاریخ آمایش شهری ناشی از دو خاستگاه است :

نخست : لزوم و ضرورتِ ابداع روشهای آمایش سرزمین و از آنجمله روشهای آمایش شهری که از ابتدا وجود نداشته است : چگونه میتوان سرزمینی را بدون شناخت دقیق گذشته ی آن ( تاریخ جغرافیائی ) آمایش کرد ؟.

دوٌم : تبعیت از یک سری دستورات اجتماعی : چگونه می توان تضادهای اجتناب ناپذیر در یک پروژه آمایش سرزمین را مدیریت کرد ؟ .

 

توجٌه :

منبعِ اصلی این یادداشتها مقاله ای اینترنتی از یکی از بزرگترین دانشگاههای پاریس ، دانشگاه سوربن ، است که در انتها دقیقا" معرفی خواهد شد .

ترجمه ، بنا به مقتضیات این سایت ، به صورتی کاملا" آزاد است .

نویسنده تا آنجا که بتواند این سلسله یادداشتها را ادامه خواهد داد ...

 

  نظرات ()
آمایش سرزمین جعلی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/۸/۱٢

آمایش شهریِ دشمنان ملٌت

آمایش شهری یا به طور کلٌی آمایش سرزمین ، رشته ای است که در فرانسه ابداع شده و بخصوص نضج گرفته به هدف توسعه عدالت منطقه ای و بنابر این عدالت اجتماعی در راه اعتدال است و نه مسلما" در کشورهائی نظیر آمریکا ، انگلستان و استرالیا که نه فقط در راه سرمایه داری و از آنجا افزایش شکاف توسعه بین مناطق و شهرها با روستا ها هستند بلکه می بینیم که در عین توسعه یافتگی صنعتی ، گروه گروه از مردمانشان به فقر شدید گرفتار شده اند ، به بزهکاری روی میآورند ، و در نوعی بزهکاری ملٌی حتی نا آگاهانه آلتِ دست اجانب استگباری شده به خیال تجزیه طلبی و امثال آن می افتند .

چون نفع همین کشورهای سرمایه داری در عدم توسعه ، ادامه فقر و حتی گسترش فقر در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه است سعی می کنند به هر ترتیبی جلوی تهیه سند آمایش سرزمین و برنامه آمایشی شهر ها و روستا ها در این کشور ها را سد کنند ؛ و به این منظور :

عوامل تعلیم داده خود را که اعتقاد و تحصیلات حقیقی در آمایش سرزمین ندارند به عنوان آمایشگر و به خصوص استاد و رهبر آمایش سرزمین جا می زنند ! و بر سر کار می آورند .

یا

اصولا" سیاستی دیگر را که باصطلاح ژنریک سیاست آمایش سرزمین باشد مثل برنامه ریزی فضائی ، که در عین حال هدفی در جهت منافع سرمایه داری دارد ، به جای آمایش سرزمین به مسؤلان غافل اداری میقبولانند و بنام آمایش سرزمین ، امٌا درواقع بر علیه آمایش سرزمین ، کار می کنند .

یا

سعی می کنند قبل از هر چیز جریان آمایش سرزمین را از همان دانشگاهها و آموزش آن منحرف سازند و مثلا" کسانی را به تدریس آمایش سرزمین می گمارند که خود تحصیلکره آمایش سرزمین نیستند ؛ یا آمایش سرزمین را به صورتی سطحی نزد کسانی آموخته اند که خودتحصیلکرده واقعی آمایش سرزمین نبوده اند و : « ذات نا یافته از هستی ، بخش – کِی تواند که شود هستیبخش » ؟!

به این ملاحظه شاید در پست آتی نگاهی به تاریخچه آمایش شهری ، چنانکه در دانشگاه پاریس ( مشهور به سوربن ) تدریس می شود ، داشته باشیم 

  نظرات ()
برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٦/۸/٦

 

برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا

آمایش چیست ؟

آمایش سرزمین ( عمومی )

آمایش شهری (1)

آمایش روستائی (2)

آمایش منظره

و تا حدود لازم :

معماری ( طرٌاحی ناحیه ، طرٌاحی شهری )

معماری داخلی ( طرٌاحی داخلی )

طرٌاحی استراتژیکی محیط زیست مبنی بر حفاظت از آن

تاسیسات و تجهیزات عمومی شهری و روستائی

حمل و نقل شهری

طرح و برنامه شهری

تلفیق طرح ها و برنامه ها (3)

و....

علیرضا آیت اللهی :

(1) امروزه در فرانسه غالبا" دو رشته تحصیلی « آمایش سرزمین شهری » و « شهرسازی » را از یکدیگر غیر قابل تفکیک می شمارند .

(2) در اوائل تاسیس رشته آمایش سرزمین ، اکثرا" گرایش شهری را از گرایش روستائی جدا می پنداشتند و جدا می کردند ؛ برخی معتقد بودند که این دو گرایش در کشورهای توسعه یافته جدائی ناپذیرند و جداییشان مختص کشورهای در حال توسعه است . پژوهشهای سی ساله این نویسنده در ایران ، بخصوص در بخش تحقیقات عمران و خدمات شهری سازمان برنامه ، نشان داد که در ایران نیز ، در عمل ، تا حدودی بسیار زیاد تفکیک ناپذیرند .

(3) دروس دیگری نیز معمولا" به عنوان پایه تدریس می شوند ؛ مثل :

جفرافیا در تمام ابعاد عملی آن

علوم اقتصادی مرتبط

جامعه شناسی و بخصوص جامعه شناسی شهری

و.....

 

منبع اصلی :

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/amenagement/

 

 

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی آمایش شهری / شهرسازی تاریخچه آمایش شهری در فرانسه آمایش سرزمین جعلی برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2) تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری مدرک گرائی و مدارک کم ارزش و بی ارزش
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (۱٠) آمایش شهری چیست ؟ (٥) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) جغرافیای شهری (۳) آمایش شهری در فرانسه (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۳) تحصیلات آمایش شهری (۳) آمایش شهری در کانادا (٢) تاریخ آمایش شهری (٢) تعریف شهر (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) مدیریت دولتی (٢) برنامه ریزی شهری (٢) آمایش سرزمین (٢) شهر سازی (٢) شهرسازی (٢) آمایش چیست ؟ (٢) فضای جغرافیائی (٢) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) مکان یابی (۱) منافع مردم (۱) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) مطالعات جغرافیائی (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب